Helal Kazancın Fazileti Kategorisi


Havle binti Kays (Hamza b. Abdulmuttalib’in karısı) (r.anha) dedi ki: Rasülullah s.a.v'i işittim şöyle buyuruyordu:

Bu dünya malı çekici ve tatlıdır kim gereği şekilde onu elde etmeye çalışırsa kendisi için bereketli ve hayırlı olur. Kim de Allah ve Peygamber’in dağıtacağı ganimet malından değişik yollara başvurarak almaya kalkarsa kıyamette kendisi için sadece ateş vardır.

Buhari, Rikak: 10; Tirmizi, Zühd 41 Hn: 2374; Darimi, Rikak: 37 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Ebul Velid’in ismi Ubeyd Senuta’dır.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ

Hadis Sayfası
Ebu Said el Hudri r.anh rivayete göre dedi ki: Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Kim helal lokma yer ve İslam nizamına göre yaşarsa ve insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi Cennete girer. Bir adam: Ey Allah’ın Rasulü! bugün bu özellikte kişiler halk arasında pek çoktur. Rasulullah s.a.v., benden sonraki asırlarda da bu özellikte kimseler bulunacaktır.”

Tirmizi, Sıfatül Kıyame ver Rekaik vel Vera: 60 Hn: 2520; Hakim, Müstedrek Hn: 7123; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 3520; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 5729; Henned b. Siri, Zühd Hn: 1136; Elkani, Şerhu Usulü İtikadı Ehlis Sünne Hn: 9; Mizzi, Tehzibul Kemal Hn: 7305 ve diğerleri. Hakim: İsnadı sahih ama tahriç etmediler diyor. Tahriç etmeyenlerden kastı Buhari ve Müslim. Tirmizi: Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle İsrail’in hadisi olarak bilmekteyiz. Abbâs ed Dûrî, Yahya b. ebî Bükeyr vasıtasıyla İsrail’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır. Muhammed b. İsmail’e bu hadis hakkında sordum sadece İsrail’in hadisi olarak bildi Ebû Bişr’in ismini de bilemedi. Garip Osman der ki: İsnattaki sıkıntı Ravi Ebu Bişr'nin ekseriyete göre durumunun mechul oluşu. Hakim'in müstedrekte ve Hafız Münziri'de Terğip ve Terhipte hadisi an siğası ile vermiştir. Münzirinin metoduna göre bu hadis hasendir. Hakim sahihtir der. Hadis, merfu ravi sayısı açısından garip ve isnadı bizce leyyindir.

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: " وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي

Hadis Sayfası
Ebû Osman naklediyor:

Utbe b. Farkad ile Azerbaycan diyarında beraberdim. Utbe, Suhaym ve kardeşini Ömer'e üç binek ile gönderdi. Beraberlerinde iki küfe hurma helvası koydu. Hurmanın üzerini de deri muşamba ile örttü. Üzerine de yün bir keçe yerleştirdi. Medine'ye geldiğinde insanlar: "Utbe'nin azadlı kölesi ve kardeşi Suheym üç binek üzerinde geldi" dediler. Ömer onlara izin verip içeri girdiklerinde kendilerine: "Bu getirdiğiniz altın mı, yoksa para mı?" diye sordu. Onlar: "Hayır, öyle bir şey değil" dediler. Bunun üzerine Ömer: "Peki ne getirdiniz?" diye sorunca onlar: "Yiyecek" dediler. Bu defa Ömer: "İki kişinin yiyeceğini üç binek üzerinde mi getirdiniz?!" dedi ve: "Getirin bakayım şunu" dedi. Bineklerin üzerindeki yün keçe ve deri muşamba açıldı. Hz. Ömer elini üzerinde gezdirip onun yumuşak bir şey olduğunu görünce: "Bütün Muhacirler bununla karınlarını doyuruyorlar mı?" diye sordu. Onlar: "Hayır, bu Emiru'l-Mü'minin'e has bir şeydir" dediler. Bunun üzerine Ömer: "Ey falanca, getir okkayı ve yaz!" dedi ve şunları yazdırdı: "Allah'ın kulu Emiru'l-Mü'minin'den, Utbe b. Farkad ve beraberindeki mü'minlere.... Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. İyi bilesin ki bu ne senin, ne de babanın, ne de annenin alın teriyle kazandığı bir şey (mal) değildir. Ey Utbe b. Farkad...." Ravi der ki: Ömer'in yazdığı mektupta şunlara da yer veriliyordu: "Develere binmeyi bırakın, atlarınıza sıçrayarak binin." Ebu Osman der ki: "Bundan sonra ben ata sıçrayarak binmeyi deneyen, yüzü koyun düşen, Vatandaşların Malında sonra bir daha atlayıp tekrar yüzü koyun düşen,  nihayet delikanlı gibi sıçrayıp ata binmeyi başarabilen yaşlılar gördüm."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2078 Bûsîrî der ki: "Bu hadisi el-Hâris sahih bir senedle rivayet etmiştir." (2/81) (el-Hâris ve Ebû Yala)

Hadis Sayfası
Câbir'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Sizden öyle kimseler var ki, bana gelip, yardım ister, ona bir şeyler veririm. Sonra kucağında ancak ateş taşıyarak kalkıp gider" buyurdu.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 847. Müsnede'de "sn/i;/îtir" ifadesi geçmektedir. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe) 

Hadis Sayfası
Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Muhakkak ki Allah rızkı ihtiyaç, sabrı da musibet miktarınca indirir" buyurmuştur.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 848. (el-Hâris)

Hadis Sayfası
Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem):

"Muhakkak ki Allah kuluna, onun için yazdığı rızkı verir. Öyleyse rızkı meşru yollardan arayın; helal olanı alın, haram olanı bırakın" buyurmuştur.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 849. Heysemî demiştir ki: "Senedinde yer alan, Kesîr b. es~Sait'm azatlısı Ubeyd b. Nestâs'ın biyografisini yazana rastlamadım. Geri kalan ravileri ise güvenilir kimseler­dir." (IV, 71). Ben derim ki: İbn Hacer onu ct-Tehzîb'de zikretmiştir. et~Takrîb'de de müel­lif onun hakkında: "Makbul biridir" demiştir. {Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Hakim b. Kays b. Âsım'ın bildirdiğine göre babası (Kays) ölümünde oğullarına şöyle vasiyet etmiştir:

"Size Allah'tan sakınmayı vasiyet ediyorum...." Hadisin devamında şu cümleler geçmiştir: "Sakın dilenmeyin. Zira dilenmek kişinin kazancının sonudur (son çaresidir).

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 850. Müsnede'de "Senedi ceyyid olup mevkuftur" açıklaması geçmiştir. Hadisin diğer kıs­mı için Defin bahsine bakını/,. (Müsedded)

Hadis Sayfası
Kays b. Asım'dan nakledilmiştir.....Hadiste şu cümleler yer almıştır:

"Sakın dilenmeyin. Zira dilenmek, kişinin kazancının sonudur. Üstelik insan onurunu bir tarafa bırakmadan asla dilencilik yapamaz. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 851. Bûsîrî demiştir ki: Bunu el-Hâris, Dâvud b. el-Muhabber'den tıakletmiştir ki, bu zat Zayıftır." Fakat MÜsedded ve Ebû Ya'lâ bunu, ravileri güvenilir bir senetle tahrîc etmiş­lerdir.  (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası