Yolculuğa Çıkıldığı Zaman Yapılacak Dua Kategorisi


Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) sefere çıktığı ve binitine bindiği zaman parmağıyla işaret eder Şube parmağıyla işaret etti ve şöyle derdi:

“Allah’ım yolculuk boyunca arkadaşımız sensin. Çoluk çocuğumuzu da sana emanet ederiz. Allah’ım bizi nasihatlerinle birlikte kıl. Bizi emniyet içersinde memleketimize geri çevir. Allah’ım bize mesafeleri kısalt, yolculuğumuzu kolay kıl. Allah’ım yolculuğun sıkıntılarından sana sığınırım ve dönüşün zorluklarından ve kötülüklerinden de sana sığınırım.”

Tirmizi, Deavat 42 Hn: 3438; Nesai, İstiaze 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadisi sadece İbn ebî Adiyy’in, Süveyd’den nakletmesi ile bilmekteyiz. Süveyd b. Nasr Abdullah b. Mübarek vasıtasıyla Şu’be’den aynı senedle mana olarak bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Tirmizî: Ebû Hüreyre rivâyeti olarak bu hadisi hasen garibtir. Bu hadisi sadece İbn ebî Adiyy’in, Şu’be’den rivâyetiyle bilmekteyiz.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

Hadis Sayfası
Abdullah b. Sercis r.a. dedi ki: Nebi (s.a.v.), bir yolculuğa çıktığında şöyle derdi:

“Allah’ım yolculukta arkadaş sensin çoluk çocuğumuza da sen vekilsin. Allah’ım yolcuğun sıkıntılarından sana sığınırım. Dönüşün zorluklarından ve kötülüklerinden de sana sığınırım. Allah’ım yolculuğumuzda bizim arkadaşımız ol çoluk çocuğumuza da vekil ol, bolluktan sonraki darlıktan, mazlumun bedduasından, mal ve çoluk çocukta kötü görüntü ve kötü neticelerden sana sığınırım.”

Tirmizi, Deavat 42 Hn: 3439; Müslim, Hac: 27; ibn Mace, Dua: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Tirmizî: “Varlıktan sonra yokluktan” diye de rivâyet edilmektedir. “Varlıktan veya bolluktan sonra yoksulluk” sözlerinin manasıda her ikisinin de ayrı bir tefsiri vardır. İmandan küfre dönüş veya itaatten günaha dönüş olduğu da söylenmektedir. Yani iyi bir şeyden kötü bir şeye dönüş kastedilmektedir.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرَ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

Hadis Sayfası
Bera b. Azib, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), sefere çıktiğı zaman şöyle dediğini bildiriyor:

"Allahım! Bu yolculuğumuzun sonunu hayır, mağfiret ve senin rizanın vesilesi eyle. Hayır, senin elindedir ve Sen her şeye kadirsin. Allahım! Yolculukta arkadaş, ailede vekil Sensin. Allahım! Bu yolculuğu bize kolaylaştır ve yeryüzünü bizim için dür. Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, durumumun kötüye dönmesinden sana sığınırim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17085 *EbCı Ya'la rivayet etti. Fıtr b. Halife dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 ı Ebu ·Ya'la (1663), Ebu Cafer et-Taberi Tezhlbu'l-Asar Müsned Ali'de (162) ve İbnü'sSünni, Amelu 'l-yevm vel-leyle'de (493) rivayet ettiler.

Hadis Sayfası
Cabir b. Abdillah, Resullullah'ın (sallallahualeyhivesellem), Medine'ye yaklaştiğı zaman şöyle dediğini nakleder:

"Rabbimize yönelir, Ona tövbe eder, ona ibadet eder ve Ona hamd ederiz. Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, durumumun kötüye dönmesinden, ailede ve malda meydana gelecek kötü manzaralardan sana sığınırim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17086 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti.2 2 Bezzar (3131) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Cabir b. Abdillah, Resullullah'ın (sallallahualeyhivesellem), Medine'ye yaklaştiğı zaman şöyle dediğini nakleder:

"Rabbimize yönelir, Ona tövbe eder, ona ibadet eder ve Ona hamd ederiz. Allahım! Yolculuğun meşakkatinden, durumumun kötüye dönmesinden, ailede ve malda meydana gelecek kötü manzaralardan sana sığınırim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17086 - 17087 Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti.2 2 Bezzar (3131) rivayet etti. 17087- Bir rivayette ise "Gazveden döndüğü zaman11 şeklinde geçer. Birinci rivayette tanımadıklarım vardır. İkinci rivayette ise EbCı Sa'd el-Bakkal metruktur. *Bezzar muhtasar olarak rivayet etti. Ravilerinde tanımadığım vardır.

Hadis Sayfası
Ali b. Ebi Talib bildiriyor:

Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), yolculuğa çıkmak istediği zaman: "Allahım! Senin yardımınla düşmanın hilesini uzaklaştırir, senin yardımınla düşmana saldırir ve senin yardımınla (düşmanın üzerine) yürürüm" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17088 *Ahmed ve Bezzar rivayet ettiler. Ravileri güvenilirdir. 1 1 Ahmed (691, 1295), Bezzar (3126) ve Ebu Cafer et-Taberi, Tezhlbu'l-Asılr Müsned Ali' de (s. 90) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Semura b. Cundub der ki:

Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yolculuğa çıkıp daha sonra Medine'ye döndüğünde: "Rabbimize yönelir, Ona hamd eder ve Ona ibadet ederiz" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17089 *Taberani rivayet etti. Ravilerden tanımadıklarım vardır. Bezzar zayıf 2 2 Taberaru, M. el-Keblr'inde (7092) ve Bezzar (3132) rivayet etti. bir isnadla rivayet etti.

Hadis Sayfası