Sapık Fırkalar Kategorisi


Abdullah b. Abbâs'm bildirdiğine göre Peygamber (sallahu aleyhi vsellem) şöyle buyurmuştur:

"Âhir zamanda Rafiziler adıyla bir topluluk çıkacaktır. Bunlar hakikatte İslam'ı reddettikleri halde (görünürde) Müslüman olduklarım söyleyeceklerdir. Onlarla savaşın. Zira onlar müşriktirler."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2973 (Abd b. Humeyd ve Ebû Ya'lâ) [150] Hadisi ayrıca el-Hâris de rivayet etmiştir. Bkz. (I, 349) Bûsîrî demiştir ki: "Bunu Abd b. Humeyd ve Ebû Ya'lâ zayıf bir senetle rivayet etmişlerdir. Zira Haccâc b. Temîm zayıftır."

Hadis Sayfası
Fatıma binti Muhammed (sallahu aleyhi vesellem) şöyle anlatmıştır: 

Allah Resulü (sallailahu aleyhi vesellem), Hz. Ali'ye bakıp şöyle buyurdu: "Bu, cennetliktir. Ama onun yanlılarından bir topluluk, İslam'ı öğrendikten sonra onu reddedeceklerdir. Bunlar İçinde bir güruh Rafiziler diye isimlenecektir. Onlara lanet etmek isteyen, lanet etsin. Zira onlar müşriktirler. "

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2974  (Ebû Ya'lâ)  [151] [151] Bûsîrî değerlendirme yapmamıştır. Senedi bir önceki hadisin senedinden daha sağlamdır. Senedinde yer alan, gulat-ı Şia'dan olan Ebu'l-Cahhâf hakkında Ebû Hatim: "Hadisi uygundur. Ahmed b. Hanbel ve İbn Maîn bu zâtı güvenilir kabul etmişlerdir. Senedi hasendir" açıklamasını yapmıştır.

Hadis Sayfası
Vehb (b. Münebbih) demiştir ki:

Cabir'e "Musalliler (namaz kılanlar) arasında tağutlar var mıdır?" diye sordum. "Hayır" dedi. "Onlardan müşrik olanı var mıdır?" diye sordum. Yine: "Hayır" dedi.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2975  (el-Hârİs) [152] [152] Bûsîrî hadis hakkında değerlendirme yapmamıştır.

Hadis Sayfası
Ebû Süfyan demiştir ki: 

Mekke'yi ziyaret edip Fehr oğullarına konuk olan Cabir'e sordum.[153] Sonra bir adam kendisine: "Sizler ehl-i kıbleden hiç kimseyi müşrik olarak itham eder miydiniz?" diye sordu. "Allah korusun. (Böyle bir şeyi nasıl yaparız)" dedi. Adam bu cevaptan ürktü, sonra "Onlardan hiç kimseye "kafir" diye hitap eder miydiniz?" diye sordu. "Hayır" dedi. Hadis sahihtir?

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2976 [153]   (Ebû Ya'lâ) [154] [153] Metinde ne sorduğu belirtilmemiştir. (Mütercim) [154] Heysemî demiştir ki: "Bunu Ebû Ya'lâ ve Taberânî rivayet etmiş oİup ravileri Sahîh'ın ravileridir." (1,107) Bûsîrî ise yorum yapmamıştır.

Hadis Sayfası
Enes b. Mâlik'ten rivayet edilmektedir. (Yezîd er-Rakkâşî der ki) Ona: 

"Ey Ebu Hamza! Bir takım insanlar bizi kafirlik ve müşriklikle itham etmektedirler (bunlar hakkında ne buyurursun?)" diye sordum. Enes; "Onlar yaratılanların ve mahrukatın en şerlileridirler" diye cevap verdi.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2977 [155] (Ebû Ya'lâ) [155] Bûsîrî demiştir ki: "Bunu Ebû Ya'lâ zayıf'bir senetle rivayet etmiştir. Zira Yezîd er-Rekkâşî zayıftır. Ama Ebû Saîd hadisi onun şahididir. (I, 17) Heysemî de demiştir ki: "Senedinde yer alan Yezîd er-Rekkâşî'yi ekseriyet zayıf görmekle beraber Ebû Ahmed b. Adî   güvenilir   kabul   ederek   "Enes'ten   uygun/sâlih   hadisler   rivayet   etmektedir. Kendisinin sakıncasız olduğunu umarım, yorumunu yapmıştır." (Mecma I, 107)

Hadis Sayfası
Cafer el-Abdî'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): 

"Ümmetimden Falan cennetliktir, falan cehennemliktiry diye yemin edenlerin vay haline!" buyurmuştur. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2978 (Müsedded)

Hadis Sayfası
İbn Abbâs'm bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi veseüem) şöyle buyurmuştur: 

 "Aziz ve ce/i/ olan Allah buyurur ki: Kim bir kulum aleyhine yemin ederse, kulumu cennete, onu (yemin edeni) cehenneme koyarım." 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2979 (MÜsedded)

Hadis Sayfası
Şehr b. Havşeb'in bildirdiğine göre bir adam Âişe'ye: 

"Bizden birimiz, içinden öyle şeyler geçiriyor ki, eğer konuşsa ahireti boşa gider. Açığa vursa öldürülür" dedi. (Ravi der ki) Âişe üç kez tekbir getirdi. Sonra şöyle dedi: Allah Resulü'ne (sallallahualeyhiveseüem) bu konu soruldu. O da üç kez tekbir getirdikten sonra: uBu şekilde mü'min sadece imtihan edilir" buyurdu.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2981 [157] (Ebû Ya'lâ) [157] Bûsîrî hadis hakkında yorum yapmazken Hcysemî: "Senedinde Şehr b. Havşeb yer almıştır" demiştir. (I, 33)

Hadis Sayfası
Zürâre b. Evfâ'nın bildirdiğine göre bir adam kalkıp Hz. Peygamber'e gitti ve ona:

"Ey Allah'ın Resulü! Kalbimde öyle duygular taşıyorum ki, açığa vursam, helak olurum. Bu yüzden ben helak olur muyum?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi veseUem): "Hayır. Zira Allah, söylemedikleri ya da mucibince davranmadıkları sürece ümmetimi kalplerine doğan düşüncelerden sorumlu tutmamıştır" buyurdu.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2982 (ei-Hâris) [158] [158] Bûsîrî hadis hakkında yorum yapmamakla birlikte mürsel olduğuna işaret etmiştir.

Hadis Sayfası
Alkame'nin naklettiğine göre bir adam Abdullah (b. Mes'ûd)'un yanında

"Ben mü'minim" dedi. Abdullah ona: Ben cennetliğirn de!" deyince de: "Ben, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandım" dedi. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2983  (Ahmed b. Menî) [159] [159] Bûsîrî demiştir ki: "Bunu İbn Menî' Sahîhayn'm senediyle rivayet etmiştir." (1,10)

Hadis Sayfası
Katâde'nin bildirdiğine göre Ömer b. el-Hattâb şöyle demiştir: 

Kim cennetlik olduğunu ileri sürerse, o cehennemliktir. Kim de alim olduğunu söylerse, o cahildir." Ravi der ki: Bir adam onunla tartıştı ve: "Eğer iktidarı devirirlerse, biz cennetlik oluruz" dedi. Buna Ömer şöyle cevap verdi: "Ben, Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem): "Kim cennetlik olduğunu iddia ederse, o cehennemliktir" buyururken işittim." 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2985 (ei-Hâris) [161] [161] Bûsîrî demiştir ki: Senedindeki raviler güvenilir olmakla birlikte hadis munkatıdn. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Tefsîr'inde İbn Murdeveyh rivayet etmişlerdir" (1,14)

Hadis Sayfası
Ebû Hureyre'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallaMm aleyhi veseUem): 

"Kişi her sözünde istisna yapmadıkça (inşallah demedikçe) İmanı kemale ermez" buyurmuştur.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2986 (Ahmed b. Menî)

Hadis Sayfası