Sapık Fırkalar Kategorisi


Enes b. Mâlik'in bildirdiğine göre Resûlullah (saBallahu aleyhi vesellem):

"Allah bir amel dolayısıyla kime sevap vaat etmişse, onun için bu vaadini yerine getirir. Kimi de bir ameli dolayısıyla cezayla tehdit etmişse, bu konuda muhayyerdir" buyurmuştur. Bezzar demiştir ki: Süheyl'in [162] hadisine mutabaat olunmamıştır.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cild Hn: 2988 [162]  (Ebû Ya'lâ ve Bezzâr) [162] Buradaki Süheyl, İbn Ebî Hazm'dır.

Hadis Sayfası