İstiğfar Kategorisi


Enes b. Malik r.a.'dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyurdu:

“Şanı yüce olan Allahu Teala şöyle buyurur: Ey Ademoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden ümid ettiğin sürece senin hatalarını bağışlarım ve hiç aldırış etmem. Ey Ademoğlu! Senin günahların göğün bulutlarına ulaşsa bile sen de benden bağışlanma dilesen seni bağışlarım ve hiçbir şeye aldırış etmem. Ey Ademoğlu! Sen bana dünya dolusu kadar hatalarla gelip bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan şüphesiz seni dünya dolusu bağışlanma ile karşılarım.”

Tirmizi, Deavat 99 Hn: 3540 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Ancak bu şekliyle bilmekteyiz. Kudsi Hadis.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

Hadis Sayfası
Hz. Aişe, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) kendisine şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Ey Aişe! Eğer bir günah işlediysen Allah'a istiğfar et. Pişmanlık ve istiğfar, günaha tövbe etmektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17514 Sahih'te bu hadisin baş tarafından bir kısmı vardır. *Ahmed rivayet etti. Muhammed b. Yezid el-Vasıti dışındaki ravileri, Sahlh'in ravileridir. O da güvenilirdir.1 1 Ahmed (6/264) rivayet etti. Bu bölümün zevaidinden: Cabir, Resı1lullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor: "Pişmanlık tövbedir." Taberaru, M. el-Evsafında (101) rivayet etti. Ravilerden Muhammed b. el-Haris elMüezzin dürüsttür, ama garib hadis rivayet eder. İbn Lehia ise zayıftır.

Hadis Sayfası
Ebu Said el-Hudri, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"İblis, Rabbine: «İzzetine ve Celaline yemin ederim ki; canları bedenlerinde olduğu müddetçe, Adem oğullarinı saptırmaya devam edeceğim» dedi. Rabbi, İblis'e: «İzzetime ve Celalime yemin ederim ki; bana istiğfar ettikleri müddetçe onlari affedeceğim» buyurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17573 *Ahmed ve "Adem oğullan" yerine "Kullannı yoldan çıkannaya devam edeceğim" ibaresi ile Ebu Ya'la rivayette bulundu. Ayrıca Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ahmed ve EbCı Ya'la'nın iki senedinden birisinin ravileri, Sahlh'in ravileridir.2 2 Ahmed (3/29,41,76) ve Ebu Ya'la (1273, 1399) ile İbnu'l-Mübarek'in Zühd'üne (1045) bakınız.

Hadis Sayfası
Ebu Bekr, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) Şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"La ilahe illallah ve istiğfari çokça söylemeye bakınız. Çünkü İblis: «İnsanlari günahlarla helak ettim; Onlar da beni La ilahe illallah ve istiğfarla helak ettiler. Bunu görünce o insanlari nefis ile, yani dünya arzu ve hayalleri ile helak ettim. Onlar, bunun farkına varamayıp hidayet üzere olduklarinı zannettiler» dedi."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17574 *Ebu Ya'la rivayet etti. Ravilerden Osman b. Matar zayıftır.1 1 Ebu Ya'la (136) rivayet etti. Ravilerden Abdulğafiir b. Abdilaziz el-Vasıti hakkında, İbn Hibban: "Uydurma hadis rivayet eden biriydi" der. Ebu Bekr'in azatlısı Ebu Reca meçhuldür.

Hadis Sayfası
Enes, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Demirin pası olduğu gibi kalplerin de pası vardır. Kalbin cilası ise istiğfardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17575 *Taberani M. es-Sağir'de ve şu ifadelerle M. el-Evsat'ta rivayet etti: "Sahabe: «Ya ResCılallah! Kalbin cilası nedir?» diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): «İstiğfardır» buyurdu." Ravilerden Velid b. Seleme et-Taberani hadis uyduran birisidir.2 2 Taberani M. es-Sağir'inde (509) rivayet etti. Taberaru'nin hocası Tahir b. Ali etTaberani hakkında bilgi yoktur. Taberaru: "Bunu rivayette, İbrahim b. el-Velid b. Seleme tek kalmıştır" dedi.

Hadis Sayfası
Ebu Umame, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Sol taraftaki. melek, hata eden veya günah işleyen Müslümandan altı saat kalemi kaldırir (günahını yazmaz). Kişi eğer pişman olup Allah'a istiğfar ederse yapmış olduğu günah yazılmaz. Eğer pişman olup tövbe etmezse, kendisine bir günah yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17576 *Taberani değişik isnadlarla rivayet etti. Birisinin ravileri güvenilir bulunmuştur.1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde (7765) rivayet etti. S. es-Sahfha'ya (1209) bakınız.

Hadis Sayfası
Ebu Umame, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul, bir iyilik yapınca, on sevab yazar. Kötülük yapınca, soldaki. melek kötülüğü yazmak isteyince, sağdaki. melek: «Bekle!» der. Eğer kul, istiğfar ederse, yaptığı günah yazılmaz. Eğer istiğfar etmezse yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17577 •Taberani rivayet etti. Ravilerden Cafer b. ez-Zübeyr hadis uyduran birisidir, ama hadis öncekine muvafıktır ve sadece sevabın on kat olarak yazılması dışında bir ilave yoktur. Bu da Kur'an ve sünnetin delalet ettiği şeydir.2 2 Taberaru, M. el-Kebir'inde (7971) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Kays kabilesinden bir kadın olan Ümmü ismet el-Avsiyye, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vaillem) şöyle buyurduğunu nakleder

: "Günah işleyen hiçbir kul yoktur ki; günahını yazmakla görevli olan melek onu yazmak için üç saat beklemesin. Eğer o günahından dolayı, üç saat içerisinde istiğfar ederse, kıyamet günü işlemiş olduğu o günah sebebiyle durdurulmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17578 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Ebu Mehdi Said b. Sinan metrCıktur.1 1 Bu hadisi Taberani'nin M. el-Keblr'inde bulamadım. M. el-Evsat'ta (17) rivayet etti ve dedi ki: "Bu hadis Ümmü ismet' ten, sadece bu isnadla rivayet edilmiştir."

Hadis Sayfası
Zübeyr, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

"Amel defterinin kendisini sevindirmesini isteyen, ondaki istiğfarlari çoğaltsın" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17579 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravileri güvenilir bulunmuştur.2 2 Taberaru, M. el-Evsat'ında (843) rivayet etti ve: "Bu hadis, Zübeyr' den sadece bu isnadla rivayet edilmiştir. Atik b. Ya'kfıb bunda tek kalmıştır'' dedi. Atik, Mfilik hayattayken Muvattıiyı ezberlemiştir.

Hadis Sayfası
Enes, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Yazdıklarinı her gün Allah'a arz eden hiçbir hafaza meleği yoktur ki; Allah, ilk ve son sayfasında istiğfar gördüğü amel defterinin sahibi için: «Kulumun bu iki sayfa arasında yazılmış olan günahlarinı bağışladım» demesin.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17580 - 17581 - 17582 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Temmam b. Necih'i, İbn Main ve başkaları güvenilir bulmuş, Buhari ve başkalarıysa zayıf olduğunu söylemiştir. Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir.1 1 Bezzar (3252) rivayet etti ve dedi ki: "Bu hadisi, Hasan kanalıyla Enes'ten, sadece Temmfun'ın rivayet ettiğini biliyoruz. Salih biri olan Temmfun'dan başkası rivayet etmemiştir. Bunu destekleyen rivayetler de yoktur." 17581- Enes, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder: "Ben, günde yetmiş defa Allah' a istiğfar ediyorum. 17582- Bir rivayette ise: "İstiğfar ediyorum" yerine "Tövbe ediyorum" olarak geçmektedir. *Taberani, hepsini el-Mu'cemu'l-evsat'ında ve Ebu Ya'la rivayet etti. Bezzar rivayet etti. "Ben istiğfar ediyorum" şeklinde olan rivayetin isnadı, hasendir. Ebu Ya'la'nın "Ben Allah'a tövbe ediyorum" şeklindeki iki rivayetinden birinin ravileri, Sahlh'in ravileridir.2 2 Ebu Ya'la (2934, 2989) ve Bezzar (3245, 3246) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ebu Hureyre, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Ben, Allah'a yetmiş defa istiğfar edip tövbe ediyorum. "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17583 - 17584 - 17585 1 Buhari bu lafızla rivayet etti. 17584- Bir rivayette de: "Yetmiş defadan daha fazla" şeklindedir. 17585- Başka bir rivayette ise: "Yüz defa" şeklinde geçer. *Taberani, tümünü el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Hepsinin isnadları hasendir.2 2 Taberaru M. es-Saği'r'inde (232) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ebu Musa, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

"Ben, günde Allah'a yüz defa istiğfar edip tövbe ediyorum" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17587 İbn Mace "yüz defa" ibaresi olmaksızın rivayet etti. *Taberani iki isnadla rivayet etti. Birisinin ravileri, Sahlh'in ravileridir .

Hadis Sayfası