İstiğfar Kategorisi


Enes der ki:

"Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), seher vakitleri yetmiş defa istiğfar etmemizi emretti."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17590 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Hasan b. Ebi CMer metruktur.

Hadis Sayfası
Ebu Musa, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Allahım! Yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğu.m şeyler için sana istiğfar ediyorum. Ône geçiren de, geriye bırakan da Sensin. Senin gücün her şeye yeter!" Sahih'te: "Allahım! Yaptığım ve yapacağım ... affet" şeklindedir. Burada ise: "İstiğfar ediyorum" şeklindedir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17591 *Ahmed rwayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir. Fakat İbn Bureyde, bu hadisin Eş'ari'den kendisine nakledildiğini söylemiştir.

Hadis Sayfası
Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

Allah, Cennette salih kulun derecesini yükseltir; kul: «Ey Rabbim! Neden derecem yükseldi?» deyince, Allah: «Çocuğunun, senin için istiğfar etmesi sebebiyle derecen yükseltildi» buyurur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17595 *Ahmed ve Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İkisinin de, güvenilir bir ravi olan Asım b. Behdele dışındaki ravileri, Sahih'in ravileridir.2 2 Ahmed (2/509) rivayet etti

Hadis Sayfası
Ebü Said el-Hudri, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Kıyamet günü kişiyi, arkasından dağlar gibi sevap takip eder. Kul: «Bunlar bana nereden geldi?» diye sorunca ona: «Çocuğunun, senin için istiğfar etmesi sebebiyle» denir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17596 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İsnadında güvenilir bulunan, ancak zayıf olan raviler vardır.1 1 Taberani, M. el-Evsat'ında (1915) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ebü Hureyre, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

"Tasadduk edecek malı olmayan kişi, mümin erkek ve kadınlar için istiğfar etsin. Bu onun için sadakadır" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17597 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden tanımadıklarım vardır

Hadis Sayfası
Ubade b. es-Samit, Resulullah'ın (sallailahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Kim, mümin erkek ve kadınlar için istiğfar ederse, Allah, her biri için bir sevap yazar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17598 *Taberani rivayet etti. Senedi ceyyiddir.

Hadis Sayfası
Ümmü Seleme, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Kim, her gün: «Allahım! Bana ve mümin kadın ve erkeklere mağfiret et» derse, kendisine her müminden bir sevap hediye edilir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17599 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Ebu Ümeyye b. Ya'la zayıftır.1 1 Taberaru, M. el-Keblr'inde ('13/ ... ) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ebu' d-Derda., Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Kim, mümin erkek ve kadınlar için günde yirmi yedi veya yirmi beş -iki sayıdan biri- istiğfar ederse, duası kabul edilen kişilerden olur ve yeryüzü halkı onunla (yüzü suyu hürmetine) rizıklandırilır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17560 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Osman b. Ebi'l-Atike vardır ve bu hadisin Ümmü'd-Derda'dan nakledildiğini söylemiştir. Osman'ı birden çok kişi güvenilir bulmuş, çoğunluk ise zayıf olduğunu söylemiştir. İsmi verilen diğer raviler güvenilirdir.

Hadis Sayfası
Ebu' d-Derda., Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Kim, mümin erkek ve kadınlar için günde yirmi yedi veya yirmi beş -iki sayıdan biri- istiğfar ederse, duası kabul edilen kişilerden olur ve yeryüzü halkı onunla (yüzü suyu hürmetine) rizıklandırilır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17600 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Osman b. Ebi'l-Atike vardır ve bu hadisin Ümmü'd-Derda'dan nakledildiğini söylemiştir. Osman'ı birden çok kişi güvenilir bulmuş, çoğunluk ise zayıf olduğunu söylemiştir. İsmi verilen diğer raviler güvenilirdir.

Hadis Sayfası
İbn ômer bildiriyor:

Biz, ResUlullah'tan (sallallahu aleyhi vesellem) "Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar'' (Nisa Sur. 48) (ayetini) ve "Şefaatimi büyük günah sahipleri için sakladım" sözünü duyana kadar, büyük günah sahipleri için istiğfar etmezdik.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17601 * Bezzar rivayet etti. Senedi ceyyiddir. Tövbe kitabının başlarında, tevhid ehlinin günahkar olanları konusunda geçmişti.1 1 Bezzar (3254) rivayet etti ve dedi ki: "Bu hadisin, İbn Ömer' den sadece bu kanalla rivayet edildiğini biliyoruz."

Hadis Sayfası
Ahşen es-Sedusi bildiriyor:

Enes b. Malik'in yanına girdim. Dedi ki: Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittim: "Nefsim elinde olana -veya- Muhammed'in canı elinde olana yemin ederim ki; yerle gök arasını dolduracak kadar çok günah işleseniz ve sonra istiğfar etseniz, Allah size mağfiret eder. Muhammed'in nefsi elinde olana- veya- Canım elinde olana yemin ederim ki; eğer günah işlemeseniz, Allah, günah işleyip sonra istiğfar eden bir topluluk gönderir, onlari bağışlardı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17625 *Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet ettiler. Ravileri güvenilirdir.1 1 Ahmed (3/238) ve Ebu Ya'la (4226) rivayet etti. İkisinde de Ahşen es-Sedusl'yi, İbn Hibban'dan başkası güvenilir bulmamışhı:. Hadisi destekleyen rivayetler vardır. S. esSahlha'ya bakınız (1951)

Hadis Sayfası
Ahşen es-Sedusi bildiriyor:

Enes b. Malik'in yanına girdim. Dedi ki: Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu işittim: "Nefsim elinde olana -veya- Muhammed'in canı elinde olana yemin ederim ki; yerle gök arasını dolduracak kadar çok günah işleseniz ve sonra istiğfar etseniz, Allah size mağfiret eder. Muhammed'in nefsi elinde olana- veya- Canım elinde olana yemin ederim ki; eğer günah işlemeseniz, Allah, günah işleyip sonra istiğfar eden bir topluluk gönderir, onlari bağışlardı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17624 *Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet ettiler. Ravileri güvenilirdir.1 1 Ahmed (3/238) ve Ebu Ya'la (4226) rivayet etti. İkisinde de Ahşen es-Sedusl'yi, İbn Hibban'dan başkası güvenilir bulmamışhı:. Hadisi destekleyen rivayetler vardır. S. esSahlha'ya bakınız (1951)

Hadis Sayfası
Ebu Said el-Hudri:, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem):

"Eğer siz günah işlemeseniz, Allah sizi yok eder, günah işleyip istiğfar eden bir topluluk gönderir ve onlari affederdi" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 17627 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Basri'nin dostu Yahya b. Kesir zayıftır.1 1 Bezzar (3251) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisi, Ebu Said' den sadece bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz. Yahya b. Kesir; Basralıdır. Bazıları ondan rivayette bulunmuştur, ama kuvvetli değildir. Çünkü fikirleri Kaderiyye mezhebine yakındı."

Hadis Sayfası