Tövbe ve Tövbe Kapısı Kategorisi


Sehl b. Sa'd, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Küçük günahlardan sakınınız. Küçük günah sahipleri şuna benzer: Bir topluluk, bir vadiye indiler ve her biri birer odun getirerek ateş yakıp ekmeklerini pişirdiler. Küçük günahlar da öyledir. Bunlarla (topluca) muahaze edildiği (sorguya çekildiği) zaman bu günahlar kişiyi helake götürür."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17462 Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. Taberani, M. es-Sağlr, el-Mu'cemu'lkebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında iki kanalla rivayet etti. Birinin güvenilir bir ravi olan Abdulvehhab b. Abdilhakem dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir. Ahmed (5/331) ve Taberani, M. el-Kebir (5872) ile M. es-Sağir'inde (904) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ebu Said el-Hudri der ki:

"Siz gözünüzde, kıldan daha önemsiz olarak gördüğünüz öyle işler yapıyorsunuz ki bizler, bunu Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında kişiyi helak eden günahlardan sayardık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17464 Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. Ahmed, Ebi Said (3/3) ve Enes'ten (3/157, 285) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ubade b. Kurz bildiriyor:

"Sizler gözünüzde kıldan daha önemsiz olarak gördüğünüz . öyle işler yapıyorsunuz ki biz, bunları Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) zamanında kişiyi helak eden günahlardan sayardık."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17465 Ahmed rivayet etti ve sözü söyleyen kişiyi Ubade olarak adlandırdı. Taberani ise Abbad olarak verdi. Ahmed ve Taberani'nin bazı senetlerinin ravileri, Sahih'in ravileridir. Ahmed (3/470, 5/79) ve İbnu'l-Mübarek Zühd'de (181) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Cabir, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Bir kadın, bir kedi sebebiyle azaba uğratıldı. Bu kadın, o kediyi bağlamıştı. Kedinin toprağın haşeratından yemesine de izin verip onu bırakmadı, nihayet kedi böylece öldü. Bu sebeple cehennem o kadına vacib oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17466 Ahmed rivayet etti. Ravilerden İbn Lehia'nın hadisleri hasendir; ama kendisinde zayıflık vardır. Diğer ravileri, Sahih 'in ravileridir. Ahmed (3/335) rivayet etti. Ravilerden Ebu'z-Zübeyr müdellistir ve an'ane yoluyla hadis rivayet eder.

Hadis Sayfası
Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Eğer (sadece) hayvanlara yaptığınız eziyetler affedilseydi, birçok günahınız affedilmiş olurdu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17468 Ahmed, merfu olarak; oğlu Abdullah ise mevkuf olarak rivayet ettiler. Senedi ceyyiddir.

Hadis Sayfası
Abdullah b. Amr b. el-As, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), minberdeyken şöyle buyurduğunu nakleder:

"Merhamet ediniz ki;
merhamet olunasınız. Affediniz ki, siz de affedilesiniz. Sözden anlamayan
kişilere yazıklar olsun. Bildikleri halde yaptıkları günahlarda ısrar edenlere
yazıklar olsun."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17469 Ahmed rivayet etti. Hibban b. Yezid eş-Şer'abi dışındaki ravileri Sahih'in ravileridir. İbn Hibban, onun güvenilir olduğunu söylemiştir. Taberani de aynı şekilde rivayet etti. Ahmed (2/165, 219) rivayet etti. Şer'abi, Hariz b. Osman'ın hocalarındandır. Ebu Davud, Hariz'in hocalarının hepsinin güvenilir olduğunu söylemiştir.

Hadis Sayfası
Zeyd b. Erkam bildiriyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve;ellem) zamanında, şunu (ayet diye) okurduk: "İnsanoğlunun iki vadi dolusu altın ve gümüşü olsa, bir tane daha isterdi. İnsanoğlunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur. Yine de Yüce Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17788 Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Bezzar da buna benzer bir rivayette bulundu. Ravileri güvenilirdir.Ahmed (8884/368), yakın metinle Taberani, M. el-Kebir'inde ve (5932) Bezzar (3639) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Bureyde der ki:

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) namazda şöyle okuduğunu duydum: "İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, ikincisini ister, kendisine ikincisi verilse üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur. Yine de Yüce Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17790 Bezzar rivayet etti. Subeyh Ebu'l-Ala dışındaki ravileri, Sahih'in ravileridir. O da güvenilirdir.Bezzar (3634) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisi, Ebu'l-Ala'dan sadece Abdulaziz'in rivayet ettiğini biliyoruz. Bunun da neshedilenlerden olduğunu söylerdi."

Hadis Sayfası
Ebu Umame, Resftlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"İnsanoğlunun iki vadisi olsaydı, üçüncüsünü isterdi. Mal, sadece namaz kılmak ve zekat vermek için verilmiştir. İnsanoğlunu ancak toprak doyurur. Yine de Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17794 Taberani rivayet etti. Ravilerden Cafer b. ez-Zübeyr zayıf ve hadis uyduran birisidir.Taberani, M. el-Kebir'inde (7970) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ka'b b. İyad el-Eş'ari, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"İnsanoğluna iki vadi dolusu mal akıtılsaydı,üçüncüsünü isterdi. İnsanoğlunu ancak toprak doyurur. Yine de Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17795 Taberani rivayet etti. Ravilerden Müseyyeb b. Vadıh'ın güvenilir olduğunu söyleyenler olduğu gibi zayıf bulanlar da vardır. Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir.

Hadis Sayfası
Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'nin naklettiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): 

"Rabbİnize tövbe ediniz. Zira ben ona her gün yetmiş ya da daha fazla kere tövbe etmekteyim" buyurmuştur.  

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 4 Hn: 3235 Bûsîrî der ki: "Bunu Müseddcd rivayet etti ve ravileri güvenilir kimselerdir." (Müsedded)

Hadis Sayfası