Hadis Detayları


Ömer b. Hattab r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Ameller niyete göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resulü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resulü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”

İmam Muhammed, Muvatta Hn: 982; Buhari, Bediül Vahy Hn: 1-6689-6953, İman 41, Nikah 5, Menakıbul-ensar 45, İtk 6, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, İmaret 155 Hn: 1910; Ebu Davud, Talak 11 Hn: 2201; Tirmizi, Fezailül Cihad 16 Hn: 1647; Nesai, Tahara: 60 Hn 75 ve Talak 24 Hn: 3437 ve Eyman 19 Hn: 3794 ve Sünenil Kübra Hn: 78-4717-560111804; İbn Mace, Zühd 26 Hn: 4227; Tahavi, Şerhu Meanil Eser Hn: 3002 ve Müşkilil Eser Hn: 5107; Ebu Davud Tayalisi, Müsned Hn: 39; Ahmed, Müsned Hn: 169; Humeydi, Müsned Hn: 28; İbn Huzeyme, Sahih Hn: 143; İbn Hibban, Sikkat Hn: 312; Darekutni, Sünen Hn: 128; Müsnedi Bezzar Hn: 257; Cevheri, Müsnedi Muvatta Hn: 4; Müsnedi İbrahim b. Ethem Hn: 1687; Taberani, Mucemul Evsat Hn: 40-7050; İbn Arabi, Mucem Hn: 651-1985; Hakim, Şeari Ashabul Hadis 16; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 1 ve Sünenil Kübra Hn: 163-951-1298-2055-6807-8314-11954-13859 ve Marifetü Sünne vel Eser Hn: 150 ve Şuabul İman Hn: 6837; Ebu Naim, Marifetüs Sahabe Hn: 212; Taberi,Tehzibül Eser Hn: 30; İbn Mende, İman Hn: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Mâlik b. Enes, Sûfyân es Sevrî ve pek çok hadis imamları bu hadisi Yahya b. Saîd’den rivâyet etmişlerdir ve bu hadisi sadece Yahya b. Saîd el Ensârî’nin rivâyetiyle bilmekteyiz. Abdurrahman b. Mehdî der ki: Bu hadisi her konunun başına koymak gerekir.

إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى ، فمنْ كانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ ، ومنْ كاَنْت هجْرَتُه لدُنْيَا يُصيبُها ، أَو امرَأَةٍ يَنْكحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَاجَر إليْهِ

Hadis Sayfası