Hadis Detayları


Suveyd b. Ğafele anlatıyor:

Ben, EbO. MO.sa el-Eş'ari'yi şöyle derken işittim: Allah'ın Reso.Iü (saJlallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: "Bu ümmet içinde iki sapkın hakem çıkacak ve onlara uyanlar da sapıtacaklardır." Ben: "Ebu Musa! Sakın bunlardan biri sen olmayasın" dedim.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 12069 * Bunu Taber3ni rivayet ederek şu açıklamayı yapmıştır: Bu bence asılsızdır. Çünkü C.§fer b. Ali, tanınmayan meçhul biridir. Ben de derim ki: Hadisteki asıl zayıflık, metruk biri olan Ali b. Abis el-Esedi'den kaynaklanmaktadır.

Hadis Sayfası