Hadis Arama


Ömer r.a. dedi ki: Resülulllah ’e İmandan haber ver diye sorulunca:

“Allah'a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna da inanmandır buyurdu.”

Tirmizi, İman: 4, Hn: 2613; Müslim, İman: 1, (8); Nesai, İman: 6, (8, 101); Ebu Davud, Sünnet: 17 Hn: 4695 ve diğerleri. Tirmizi: Ebu Hüreyre r.a. dan rivayet edilmiştir.
Hadis Sayfası
Ali r.a dedi ki: Resülullah Resülulllah şöyle buyurdu: “Kişi dört şeye inanmadıkça iman etmiş sayılmaz:

Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed olduğuma, beni (bütün insanlara) hakla göndermiş bulunduğuna şehadet etmek, ölüme inanmak, tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak.”

Tirmizî, Kader: 10, (2146; İbn Mace, Sünen Hn: 81; Ahmed, Müsned Hn: 760 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Resülulllah s.a.v. şöyle buyurdu: Muhammed‘in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki

“Bu ümmetten her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır.”

Müslim, İman: 240, (153; Ahmed, Müsned Hn: 27420 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre (r.a.)'dan: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

“İman, yetmiş küsur şubedir. Haya imandan bir şubedir.”

Müslim, İman: 37; Nesâî, İman ve Şearihi: 16 Hn: 5004; İbn Mende, İman Hn: 141; Haraiti, Mekarimul Ahlak Hn: 303.
Hadis Sayfası
Ebu Ümame r.a. dedi ki: Resülulllah şöyle buyurdu:

“Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemale erdirmiştir.”

Ebu Davud, Sünnet: 16, Hn: 4681; Taberani, Müsnedi Şamiyeyn Hn: 3447 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Sehl b. Muâz b. Enes r.a. dedi ki: Resülulllah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Kim Allah için verir ve Allah için engel çıkarırsa, Allah için sever ve Allah için buğzederse ve Allah için nikahlanıp evlenirse o kimsenin imanı olgunluğa ermiştir.”

Tirmizi, Sünen Hn: 2521; Ahmed, Müsned Hn: 15064 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Enes İbni Malik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın zevkine varır ve tadını alır. 1. Allah ve Rasulünü herkesten ve her şeyden çok sevmektir. 2. Allah için sevip Allah için buğz etmektir. 3. Allah’a ortak koşmaktansa büyük bir ateşe atılmaya razı olmaktır.”
Aynı hadisi Ebu Umam r.a'dan rivayeti: Sekafi, Arusul Eczai Hn: 31; İbn Nekur, Hamasiye Hn: 5; Buldaniye, Erbeun Hn: 29; Nushatu Talut Hn: 2; İbn Cevzi, Meşiha Hn: 29 ve diğerleri.
Aynı hadisin Ammar bin Yasirden mevkuf rivayeti: Mamer b. Raşid Hn: 19439; İbn Arabi, Mucem Hn: 721.

Buhari, İman: 8 Hn: 16, İman: 13 Hn: 21 ve Hn: 6941; 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, İman: 15 Hn: 44; Nesai, İman 2 Hn: 4987-4988-4989; Ahmed, Müsned Hn: 11591, 12372, 12994, 13180, 13650; İbn Hibban, Sahih Hn: 237, 238; Tayalisi, Müsned Hn: 2071; Rahaveyh, Müsned Hn: 393; Bezzar, Müsned Hn: 6606, 6816; Ebu Yala, Müsned Hn: 2813, 3142, 3256, 3279; İbn Mübarek, Müsned Hn: 30; Abd b. Humeyd, Müsned Hn: 1328; Mamer b. Raşid, El Camiu Hn: 20320; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 1149, 2540; İbn Arabi, Mucem Hn: 1924; Abdullah b. Ahmed, Essünne Hn: 670; Hallal, Essünne Hn: 1247; İbn Batta, İyanetül Kübra Hn: 449; İbn Mende İman Hn: 280; Beyhaki, Elkaza vel Kader Hn: 326 ve Şuabul İman Hn: 405, 1376, 1623, 1624, 9003 ve Edeb Hn: 1178; Ebu Naim, Hilyetül Evliya Hn: 59, 2509; İbn Mübarek, Zühd Hn: 827; İbn Ebid Dünya, El İhvan Hn: 16 ve daha niceleri. Hadis merfu aziz, sahih ve müttefekun aleyhtir.
Hadis Sayfası
Enes r.anh dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu: “Üç şey vardır ki imanın aslındandır:

1- Lailahe illallah diyene saldırmamak: 2- Cihad, 3- “Kadere iman.”

Ebu Dâvud, Cihad 35 Hn: 2532; Said bin Mansur, Sünen Hn: 2367 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Resülulllah s.a.v. şöyle buyurdu:

“Haya imandandır iman edenin yeri ise Cennettir. Kötü söz konuşmak insanlara sıkıntı verip incitir, sıkıntı verip inciten kimselerin yeri de Cehennemdir.”

Tirmizi, Bir ve Sılah: 65 Hn: 2009; Ahmed, Müsned Hn: 10134; İbn, Hibban, Sahih Hn: 608, 609; Hakim, Müstedrek Hn: 158, 159; Ebi Şeybe, Musannef Hn: 25733, 30909; Taberani, Mucemüs Sağir Hn: 115 ve Mucemül Evsat Hn: 5055 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda İbn Ömer, Ebu Bekre, Ebu Umame, Imrân b. Husayn’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.
Hadis Sayfası
İbni Ömer r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kabe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” Nesai'nin rivayetibde hadis şöyle başlıyor: Tavus rahimullah'dan: “Bir adam, Abdullah İbn Ömer (r.a)'e:“Gazveye çıkmıyor musun?” diye sordu. Abdullah İbn Ömer: “Ben, Rasülullah s.a.v.')in şöyle buyurduğunu işittim:

Buhari, İman: 1 Hn: 8 ve Tefsiru sûre(2) 30 Hn: 4555; Müslim, İman: 5 Hn: 16, 17; Tirmizi, İman 3 Hn: 2609; Nesai, İman ve Şearihi: 13 Hn: 5001 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Cerir b. Abdullah’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Değişik şekillerde de İbn Ömer’den rivâyet edilmiştir. Suayr b. Hıms hadisçiler yanında güvenilir bir kişidir. Ebû Küreyb Vekî’ vasıtasıyla Hanzale b. ebî Sûfyân el Cumahî’den, İkrime b. Hâlid el Mahzûmî’den ve İbn Ömer’den bu hadisin bir benzerini bize aktarmışlardır.
Hadis Sayfası
Ömer b. Hattab r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyuruyordu:

“Ameller niyete göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resulü’ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resulü’ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”

İmam Muhammed, Muvatta Hn: 982; Buhari, Bediül Vahy Hn: 1-6689-6953, İman 41, Nikah 5, Menakıbul-ensar 45, İtk 6, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, İmaret 155 Hn: 1910; Ebu Davud, Talak 11 Hn: 2201; Tirmizi, Fezailül Cihad 16 Hn: 1647; Nesai, Tahara: 60 Hn 75 ve Talak 24 Hn: 3437 ve Eyman 19 Hn: 3794 ve Sünenil Kübra Hn: 78-4717-560111804; İbn Mace, Zühd 26 Hn: 4227; Tahavi, Şerhu Meanil Eser Hn: 3002 ve Müşkilil Eser Hn: 5107; Ebu Davud Tayalisi, Müsned Hn: 39; Ahmed, Müsned Hn: 169; Humeydi, Müsned Hn: 28; İbn Huzeyme, Sahih Hn: 143; İbn Hibban, Sikkat Hn: 312; Darekutni, Sünen Hn: 128; Müsnedi Bezzar Hn: 257; Cevheri, Müsnedi Muvatta Hn: 4; Müsnedi İbrahim b. Ethem Hn: 1687; Taberani, Mucemul Evsat Hn: 40-7050; İbn Arabi, Mucem Hn: 651-1985; Hakim, Şeari Ashabul Hadis 16; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 1 ve Sünenil Kübra Hn: 163-951-1298-2055-6807-8314-11954-13859 ve Marifetü Sünne vel Eser Hn: 150 ve Şuabul İman Hn: 6837; Ebu Naim, Marifetüs Sahabe Hn: 212; Taberi,Tehzibül Eser Hn: 30; İbn Mende, İman Hn: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Mâlik b. Enes, Sûfyân es Sevrî ve pek çok hadis imamları bu hadisi Yahya b. Saîd’den rivâyet etmişlerdir ve bu hadisi sadece Yahya b. Saîd el Ensârî’nin rivâyetiyle bilmekteyiz. Abdurrahman b. Mehdî der ki: Bu hadisi her konunun başına koymak gerekir.
Hadis Sayfası
Ebû Hüreyre (Abdurrahman İbni Sahr) r.a. dedi ki: Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize ve amellerinize bakar.”

Müslim, Birr 33. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9.
Hadis Sayfası