Hadis Arama


İbnu Ömer r.a. dedi ki: Rasülullah s.a.v'i işittim şöyle buyuruyordu:

"İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'an-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki, Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder."

Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân 20, Hn: 5025,Tevhid 45; Müslim, Müsâfirin 266, Hn: 815; Tirmizî, Birr 24, Hn: 1937 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Resülulah s.a.v. şöyle buyurdu:

"Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu ravi dedi ki: Veya kuru otu yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir."

Ebu Davud, Edeb 52, Hn: 4903; Abd bin Humeyd, Müsned,Hn: 1430; Rebi bin Habib, Müsned Hn: 699 İbn Mesud r.a'dan rivayet eder; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 6607 ve diğerleri
Hadis Sayfası
Ebu Said el-Hudri r.a'dan rivayet edildiğine göre Resülullah s.a.v. şöyle buyurmuş:

“Mümin bir kimsede iki özellik bir arada bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.”

Tirmizî, Bir: 41 Hn: 1962; Ebu Davud Tayalisi, Müsned Hn: 2322; Ebu Yala, Müsned Hn: 1328 ve diğerleri. Tirmizi hadis gariptir dedi.
Hadis Sayfası
Ebu Ümame r.a. dedi ki: Resülullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu:

" Ben, haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından; şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, huyunu güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir " köşk (verilmesin)e kefilim."

Ebu Dâvud, Edeb 8, Hn: 4800; Beyhaki, Süneni Kübra Hn: 19507; Taberan, Müsnedi Şamiyeyn Hn: 1594 ve Mücemül Kebir Hn: 7488; Temmam Errazi, Kavaid Hn: 343,344; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 8017 ve Edeb Hn: 533; Abdullah Ensari, Zemmül Kelam ve Ehlihi Hn: 138; Devlebi, Elkünye vel Esma Hn: 1643,1889; Mizzi, Tehzibul Kemal Hn: 191; İbn Ebid Dünya Essamt ve Edebül Lisan Hn: 140. Hadis merfu hasen ve meşhurdur.
Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu:

"Kur'an hakkında münakaşa küfürdür"

Ebu Davud, Sünnet 5, Hn: 4603; Ahmed, Müsned Hn: 7456; İbn Hibban, Sahih Hn: 1464 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Aişe r.a'dan: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

"Allah'ın en ziyade buğzettiği erkek, şiddetli düşmanlık yapan hasımdır."

Buhari, Ahkam 34, Mezalim 15, Tefsir, Bakara 37; Müslim, İlm 5, (2668); Tirmizi, Tefsir, Bakara, Hn: 2980); Nesai, Kadat 33, (8, 247, 248
Hadis Sayfası
Hz. Muaz bin Cebel r.a hitaben Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: Ey Muaz

"Dininde samimi ol sana az amelde yeter."

Hakim Müstedrek Hadis no 306; Ali el-Muttaki Kenzul-Ummal Hadis no 5257; Münavi, Künüzul-Hakaik hadis no 10056. Hakim dediki hadis sahihtir. Hafız Münziri Terğipte an lafzı ile vermiştir. Buda senedinde sakınca olmayan hadisler için kullandığı bir ifadedir.
Hadis Sayfası
Ebu Hüreyre r.a'dan rivayete göre Resülullah s.a.v. şöyle buyurmuş

"Allahtan haya edilmesi gerektiği şekilde gibi haya edi, kadınlarınıza arka yoldan yanaşmayın."

Nesai, Sünenil Kübra Hn: 8961; Taberani, Müsnedi Şamiyeyn Hn: 269 ve diğerleri
Hadis Sayfası
Ebu Said el Hudri r.a. der ki: Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)

"Çadırdaki bakire kızdan daha çok haya sahibi idi. Hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anlardık."

Buhari, Edeb 77, Menakıb 23 Hn: 3562; Müslim, Fedailu'n-Nebi 67, Hn: 2320; İbn Mace, Sünen Hn: 4180 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Zeyd İbnu Talha İbnu Rükane (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalatu vesselm) buyurdular ki:

"Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı hayadır."

Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 9, 2, Hn: 949; İbnu Mâce, Zühd 17, Hn: 4181, 4182; İbn Cad, Müsned Hn:2877; Ebu Yala, Müsned Hn: 3573 ve diğerleri.
Hadis Sayfası
Enes r.a. dedi ki: Rasülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

"Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir."

Tirmizi, Birr ve Sıla 47 Hn: 1974; İbnu Mace, Zühd 17, Hn: 4185; Bezzar, Müsned Hn: 6924 ve diğerleri. Tirmizi hadis hasen gariptir dedi.
Hadis Sayfası