Toplam 26,814 Hadis
Konular
Zühri bildiriyor:

#26,830
Usame b. Zeyd, ölene kadar komutan diye çağrılırdı. Resülullah (sallallahu aleyhi veselleın), onu görevlendirdi ve ölene kadar da azletmedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15546 * Taberani mürsel olarak rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.2 ı Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (371) rivayet etti.

Ebu Bekr b. Şuayb b. el-Habhab bildiriyor:

#26,829
Büyüklerimizin şöyle dediğini duydum: "Usame b. Zeyd, yüzüğüne «Resülullah'ın (sallallahualeyhiveselleın) Sevgilisi» diye yazı kazıtmıştı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15545 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberan1, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (374) rivayet etti.

Aişe der ki:

#26,828
Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle dediğini duyduktan sonra kimse Usame'ye kin besleyemez: "Allah'ı ve Resul'ünü seven, Usame'yi sevsin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15544 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.3 3 Ahmed (6/ 156-157) rivayet etti.

Bir rivayette şöyle geçer:

#26,827
"Benim için bütün insanlardan daha sevgilidir." İbn Ömer şöyle derdi: "Fatıma' dan sonra."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15543 Derim ki: Bu hadis Sahih'te kısa metinle yer almıştır. *Ebu Ya'la rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Ebu Ya'Ia (5462) rivayet etti.

İbn Ömer bildiriyor:

#26,826
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Usame b. Zeyd'i orduya komutan tayin ettiği zaman halk onun hakkında ileri geri konuştular. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) konuşulanlardan haberdar olunca buyurdu ki: "Usdme hakkında söylediklerinizden haberdar oldum. Siz, daha önce babası hakkında da aynı şeyleri söylemiştiniz. Ustime ordunun komutanlığına layıktır. O, komutanlığa layıktır. O, benim yanımda insanlann en sevgilisidir." Ravi dedi ki: "Fatıma ve başkalarını istisna etme(den bunu söyle)di" .1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15542 1 Ebu Ya'la (5518) rivayet etti.

Muhammed b. Abdillah b. Numeyr bildiriyor:

#26,825
Abdullah b. Cafer b. Ebi Talib, Medine' de 80 yılında vefat etti. Künyesi Ebu Cafer' di.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15541

Amr b. Hureys bildiriyor:

#26,824
Resullah (sallallahu aleyhi vesellem), Abdullah b. Cafer' e uğradı. Çocuklarla bir şeyler alıp sahyordu. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Allahım! Onun ticaretine bereket ver" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15540 *Ebu Ya'la ve Taberani rivayet ettiler. Ravileri güvenilirdir.1 1 Ebû Ya'Ja (1467) rivayet etti.

Abdullah b. Cafer bildiriyor:

#26,823
Çocukken, ben, Kusem ve Ubeydullah b. Abbas oynuyorduk. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bineğe binmiş, yanımızdan geçerken: "Bunu bana kaldırın!" dedi. Beni önüne bindirdi. Kusem için: "Bunu bana kaldırın!" buyurdu. Onu da arkasına bindirdi. Abbas, Ubeydullah'ı Kusem'den daha çok severdi. Resftlullah, buna rağmen Ubeydullah'ı bırakıp Kusem'i taşımaktan çekinmedi. Resülullah başımı üç defa sıvazlayarak her sıvazlamasında: "Allahım! Cafer'in çocuklarını sen gözet" dedi. Abdullah'a: "Kusem ne yaptı?" diye sorunca Abdullah: "Şehid oldu" dedi. Ben: "Allah ve Resulü hayırlı olanı daha iyi bilir" dedim. Abdullah b. Cafer: "Evet" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15539 *Ahmed rivayet etti. Ravileri güvenilirdir.

Abdullah b. ez-Zübeyr ve Abdullah b. Câfer, yedi yaşındayken Resülullah' a

#26,822
(sallallahu aleyhi vesellem) biat ettiklerini, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), onları görünce tebessüm ettiğini ve elini uzatarak onlarla biatlaştığıru naklederler.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15538 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat ve el-Mu'cemu'l-keblr'inde rivayet etti. Ravilerden İsmail b. Ayyaş hakkında ihtilaf vardır. Diğer ravileri, Sahfh'in ravileridir.

Abdullah b. el-Haris bildiriyor:

#26,821
Resülullah (sallallahualeyhivesellem), Abbas'ın oğullan Abdullah, Ubeydullah ve Keslr'i bir hizaya sokup şöyle derdi: "Kim bana daha önce yetişirse ona şunu şunu vereceğim." Ona doğru koşarlar ve sırtına tırmanırlar, Resülullah ta (sallallahu aleyhi vesellem) onlara sarılır ve öperdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15537 *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Ahmed (1836) rivayet etti. Ravilerden Yezid b. Ebi Ziyad zayıftır. Abdullah b. el- Haris, tabiı1ndandır. Resı1lullah (sallallahu aleyhi vesellem) hayattayken doğmuş ve hadisi mürseldir.

Abdullah b. Yamin babasından buna benzer bir rivayette bulundu, ancak

#26,820
"Beyaz renkli bir kuğu geldi" ifadesini verdi.2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15536 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'inde (10582, 10583) rivayet etti.

Said b. Cübeyr bildiriyor:

#26,819
Abdullah b. Abbas, Taif'te vefat ettiğinde cenazesinde hazır bulunduk. Daha önce hiç görmediğimiz beyaz renkli bir kuş gelip naşına girdi. Kuşun oradan çıktığı görülmedi. Defnedildiği zaman şu ayet okundu, ama kimin okuduğunu bilemedik: "Ey huzur içinde olan cani O, senden, sen de O'ndan hoşnut olarak Rabbine dön! Ey cani iyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir." (Fecr sur. 27-30)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15535 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.

İbn Abbas der ki:

#26,818
"Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem) vefat ettiği zaman, ben on beş yaşındaydım ve sünnet olmuştum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15534 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebfr'inde (10578) ve Ahmed (3543) rivayet etti.

Ebu İshak dedi ki:

#26,817
(Hac mevsiminde) Mina' da olduğumuz günlerde, İbn Abbas'ı gördüm. Uzun saçlıydı. Biraz uzun olan bir izar ve (üstüne) sarı renkli bir rida giymişti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15533 *Taberani rivayet etti. Senedi hasendir.

Muhammed b. İshak dedi ki:

#26,816
"Abdullah b. Abbas, uzun boyluydu. Saçlarını kırmızı ve sarıya boyardı. İriyarı güzel ve güler yüzlüydü. Yüzünde iki gamze vardı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15532 *Taberani rivayet etti. İsnadında kopukluk vardır.

Habib b. Ehi Sabit der ki:

#26,815
"İbn Abbas'ı, saçları omuzlarına kadar dökülmüş bir halde gördüm."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15531 *laberani rivayet etti. Ravileri SahJh'in ravileridir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (10571) rivayet etti. Ravilerden Ebu Nuaym Dırar b. Surad zayıfbr.

Yahya b. Bukeyr der ki:

#26,814
"İbn Abbas, 80 yılında, yetmiş iki yaşında vefat etti. Sakalını sarıya boyardı." (İbn Abbas): "Hicretten üç yıl önce (Müslümanlara ambargo uygulandığı zaman) doğdum. Ben on üç yaşındayken, ResUlullah (sallallahualeyhivesellem)vefat etti" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15530 *Taberani rivayet etti. İsnadında kopukluk vardır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (10567) rivayet etti.

Hassan b. Sabit bildiriyor:

#26,813
Biz Ensar'ın valiye bir işimiz düştü. Ondan istediğimiz şey, yerine getirilmesi zor bir şeydi. Yanımızda Kureyş'ten ve başka kabilelerden insanlarla valinin yanına gittik. Bizimle gidenler, valiyle konuşarak, Resulullah'ın (sallailahu aleyhi vesellem) bizim hakkımızdaki vasiyetini hatırlathlar. Vali, isteğimizin ne kadar zor olduğunu söyledi. Halk onu mazur gördü. İbn Abbas ise, isteğimizi yerine getirmesi için ısrar etti. Vallahi! Vali isteğimizi yerine getirmekten · başka çare bulamadı. Valinin yanından çıkıp mescide girdik. Halk mescidde toplanmış konuşuyorlardı. Hassan dedi ki: "Ben onları duyarak güldüm. Vallahi o, hilafete en fazla hak edendi. Çünkü hilafet nübüvvete bağlı ve Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) mirasıdır. İbn Abbas'ın Resulullah'ın (sal1al1ahu aleyhi vesellem) soyundan olması ve huyunun Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) benzemesi, onun doğru yolda kalmasına yardım eder." Halk: "Ey Hassın! Bize şiir söyle!" deyince, İbn Abbas: "Halk doğru söyledi. Senden güzel şeyler dinleyelim" dedi. Bunun üzerine Hassan, İbn Abbas' ı methetmeye başladı ve dedi ki: İbn Abbas 'ın yüzünü gördüğün zaman Her toplulukta onun üstünlüğünü görürsün Bir söz söylediğinde başkasına diyecek bir şey bırakmaz Kalpler için kafi ve şaft olur, Şaka olsun, ciddi olsun dostlara söz bırakmaz. Yücelere zorlanmadan yükseldin, Dünyada paha biçilmez zerrelere ulaştın. Kişilik ve cömertliğin timsali ve beliğ yaratıldın, Korkak ve beceriksiz yaratılmadın. Vali dedi ki: "Vallahi! Korkak derken benden başkasını kasdetmedi. Allah ta bunu biliyor."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15529 *Taberani rivayet etti.

İbn Büreyde el-Eslemi bildiriyor:

#26,812
Adamın biri, İbn Abbas' a sövdü. İbn Abbas: "Bende ŞU ÜÇ özellik olduğu halde sen bana sövüyorsun. Allah'ın Kitab'ını okurken öyle bir ayete geliyorum ki; bütün insanların, benim bildiğimi bilmesini istiyorum. Müslümanların hakimlerinden birisinin adaletle hükmettiğini duyduğumda, hiçbir zaman onun yanında muhakeme olmayacağımı bildiğim halde seviniyorum. Yağmurun, Müslüman topraklarından birine yağdığını duyduğum zaman, onunla sulayacağım bir şey olmadığı halde sevinirim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15528 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (10621) rivayet etti.

İbn Ebi Muleyke dedi ki:

#26,811
İbnu'z-Zübeyr ve İbn Abbas'la
beraberken, İbnü'z-Zübeyr, İbn Abbas'a dedi ki: "ResO.lullah'ı (sallallahu
aleyhi vesellem) yolculuktan gelirken karşılamamızı hatırlar mısın?" İbn
Abbas: "Evet, Beni ve Haşimoğullanndan bir çocuğu kucağına almıştı
ve seni bırakmıştı" karşılığını verdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15527 Derim ki: Bu hadis, Sahlh'te, Abdullah b. ez-Zübeyr ve Abdullah b. Cafer'in rivayetiyle mevcuttur. Bu ise, İbn Abbas'ın hadisidir. *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Ahmed (2067) rivayet etti.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,810
Gecenin sonunda, Resülullah' ın (sallallahu aleyhi veselleın) yanına gittim ve arkasında namaz kıldım. Beni elimden tutarak hizasına getirene kadar çekti. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) namaza döndüğünde ben geri çekildim. Resü.lullah (sallallahu aleyhi vesellem) namaz kılmayı bitirince: "Sana ne oldu? Ben seni yanıma çekiyorum, sen geri çekiliyorsun?" deyince, ben: "Ya Resülallah! Seninle aynı hizada namaz kılmak kimin haddine? Sen Allah'ın kendisine peygamberlik verdiği kişisin" dedim. Sözüm Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) hoşuna gitti ve benim ilmimi ve zekamı arthrması için Allah' a dua etti. - Hadis aslında devam ediyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15526 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih' in ravileridir.1 1 Ahmed (3061) rivayet etti ve Ebu Cafer et-Taberi'nin Tezhlbu'l-Asılr'ına bakınız- Müsned İbn Abbas (1/ 170)

Dahhâk b. Muzcâhim el-Hilâli anlahyor:

#26,809
Nc\fi b. el-Ezrak ve Necde b. Uveymir, ilim öğrenmek için Hc\ricilerin ileri gelenlerinden bir grupla yola çıktılar. Mekke'ye geldiklerinde, İbn Abbas'ı Zemzem kuyusuna yakın bir yerde otururken gördüler. Üzerinde kırmızılı bir ridc\ ve bir gömlek vardı. Halk ayakta durmuş, ona tefsirle ilgili soru soruyor ve: "Ey Ebu Abbc\s! Şu konuda ne dersin?" diyorlar; o da: "Bu mesele şöyledir" diye cevap veriyordu. Nc\fi, ona: "Cevap vermede ne kadar cesaretlisin (haddini bilmiyorsun) ey İbn Abbas!" deyince İbn Abbc\s: "Annen seni kaybetsin ve bulamasın. Benden daha cesur (haddini bilmeyen) birini söyleyeyim mi?" karşılığını verdi. NMi: "O kimdir ey İbn Abbc\s?" deyince: "Bilmediği konuda konuşan kişiyle, bildiği halde yanındaki ilmi saklayan kişidir" dedi. Nafi: "Doğru söyledin, ey İbn Abbc\s! Ben sana bazı sorular sormaya geldim" dedi. İbn Abbc\s: "Sor ey İbn Ezrak!" deyince NMi şöyle sordu: "Bana, Allah'ın: "Yurse/u aleykuma şuvazun min narin ve-nuhasurf' (Rahman Sur. 35) Ayetindeki şuvaz'ın ne olduğunu söyle." İbn Abbc\s: "Dumanı olmayan alev" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, Umeyye b. Ebi's-Salt'ın şu şiirini duymadın mı?" Benden Hassan 'a haber götürecek yok mu? Ukaz panayırında bir karışıklık var Baban içimizde bir köle değil miydi? Köleler korunmayacak kadar değersizdir. Yemanl, ateşin körüğünü vurup duruyor. Ve dumansız ateşin alevlerini üf/üyor. Nafi: "Doğru söyledin. Allah'ın: ~ve-nuhasin teli tentesirani"(Rahman Sur. 35) ayetindeki nuhıls nedir?" diye sorunca, İbn Abbc\s: "Ateşi olmayan dumandır" dedi. Nafi: "Muhammed'e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas: "Evet, Bent Zabyan'lı Nabiğa'nın dediğini duymadın mı?" dedi. İçinde nebati yağ olan kandil gibi ışık veriyor. Allah onda duman yaratmamıştır. Nafi: "Doğru söyledin. Bana, Allah'ın: "Emşacin nebtelihi" (İnsan Sur. 2) ayetindeki emşacin nebtelihi kelimesinin ne manaya geldiğini söyler misin?" deyince; İbn Abbas: "Erkeğin ve kadının suyu rahimde birleştiği zaman meşfc olur" dedi. Nafi: "Muhammed'e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor· muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, Ebu Zueyb el-Huzeli'yi şöyle derken duymadın mı?" Sanki bu uçan ve gıdaklayan kendisidir. Bu tüylerin arasında kamçının şaklaması vücuduyla birleştiği zaman. Nafi: "Doğru söyledin. Allah'ın: "Velteffeti's-saku bis-saki"(Kıyamet sur. 29) ayetinde es-saku bi's-saki nedir?" diye sordu. İbn Abbas: "Savaş" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, Ebu Zueyb'in şu sözünü duymadın mı?" Savaşla kardeştir. Eğer savaş onu sıkıştmrsa kendisi de savaşı sıkıştırır. Savaş paçalarını sıvadığında o da sıvardı. Nafi: "Doğru söyledin. Allah'ın: ''Benine ve hafedeten'' (Nahl Sur. 72) ayetinde benfne ve hafedeten ne demektir?" deyince; İbn Abbas: "Benuke: devamlı senden bir şey isteyenler; "Hafedetuke" ise; senin hizmetçilerindir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, sen Umeyye b. Ebi's-Salt'ın şu sözünü duymadın mı?" Çocuklar etraflarında toplanıp hizmet ettiler. Yüklerin ağır/ığı ellerinde iz bıraktı. Nafi: "Doğru söyledin. Bana, Allah'ın: "/nnema ente mine'/- musahharin" (Şu'ara Sur. 153) ayetinde musahharin kelimesinin manasını anlatır mısın?" dedi. İbn Abbas: el-Meshurun yaratılmışlar, demektir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, sen Umeyye b. Ebi's- Salt'ın şu sözünü duymadın mı?" dedi: Sen bizim kim olduğumuzu soruyorsan Biz yaratılmış bu halktan olan kuşlarız. Nafi: "Doğru söyledin. Bana, Allah'ın: 11Fe-nebeznahum fil-yemmi ve- huve mullmn (Zariyat Sur. 40) ayetinde mulfm' den kashrun ne olduğunu söyler misin?" diye sordu. İbn Abbas: "Günah işleyen demektir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, sen Umeyye b. Ebi's- Salt'ın şu sözünü duymadın mı?" Sen fenalıklardan uzaksın, kötülük yapamazsın Kötü olan kişi günah işleyen kişidir. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: ''Kul e'Ozu birabbil-felak11 (Felak Sur. 1) ayetindeki felak'ın ne olduğunu söyler misin?" deyince; İbn Abbas: "Sabah vaktidir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Lebid b. Rabi' a'nın şöyle dediğini duymadın mı?" Dertleri giderenin askerleri çalışmaktadır Gece karanlığına sabah ışığını göstermek için. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: 11Li-keyla te'sev ale ma-tatekum vefa tefrahO bima atakum" (Hadid Sur. 57) ayetindeki ese'e ne demektir, söyler misin?" diye sorunca, İbn Abbas: "Üzülmeyiniz" demektir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Lebid b. Rabi'a'nın şöyle dediğini duymadın mı?" Zamanın kendisinden başkasına verdiklerine üzülmezdi. Övülmeye layık güzel vasıf/arı olan ve beğenilen biriydi Nafi: "Doğru söyledin. Bana: 11/nnehO zanna en len yahOr11 (İnşikak sur. 14) ayetindeki yahur'un ne olduğunu söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Geri dönmek, demektir'' dedi. Nafi: "Muhamıned'e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Lebid b. Rabi'a'nın şöyle dediğini duymadın mı?" İnsan şimşek ve ışığı gibidir. Dünya üzerinde yaşadıktan sonra ufalanıp küle döner. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: uratOfOna beyneha ve beyne hamimin Jnu (Rahman Sur. 44) ayetindeki an'ın ne olduğunu söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Sıcaklığı biten, demektir" karşılığını verdi. Nafi: "Muhammed'e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Beni Zabyan'lı Nabiğa'nın şöyle dediğini duymadın mı?" Eğer Ebu Kubeys canını almak için üzerine gelirse Canın bedeninden kolaylıkla çıkar Gadreden ve ihanet eden sakal boyanır Renklerin soğuk kızıllığına Nafi: "Doğru söyledin. Bana: uFe-asbahat kes-sarimu (Kalem Sur. 20) ayetindeki sarfm'in ne olduğunu söyler misin?" diye sorunca, İbn Abbas: "Karanlık gece, demektir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Beni Zabyan'lı Nabiğa'nın şöyle dediğini duymadın mı? Utanmayan kişiyi boşuna azarlamayın Çünkü onun karanlığa karanlık katan gece gibi olmada benzeri yoktur Nafi: "Doğru söyledin. Bana: u//A ğasaki'l-leyli6 (İsra Sur. 78) ayetindeki ğasaku'l-leyl'in ne olduğunu söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Gecenin karanlığının çöktüğü an, demektir" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas: "Evet, yoksa sen, Beni Zabyan'lı Nabiğa'nın şöyle dediğini duymadın mı?" dedi. Söyledikleri ve vaad ettikleri sanki ciddiydi. Halbuki içkinin etkisi onun gecenin karanlığı gibi üzerine çökmüştü. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: 4/ekanellahu ala külli şey'in mukitau (Nisa Sur. 85) ayetindeki mukft'in ne olduğunu söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Gücü yeten'dir" dedi. Nafi: "Muhammed'e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Beni Zabyan'lı Nabiğa'run şöyle dediğini duymadın mı? Kızgın olduğum anda ona bir şey yapmadım. Halbuki ona kötülük yapmaya gücüm vardı. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: "Vel-leyli iza as'ase" (Tekvir Sur. 17) ayetinin ne manaya geldiğini söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Gecenin kararmaya başlaması" karşılığını verdi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, İmriu'l-Kays'ın şöyle dediğini duymadın mı?" Yaklaştı, hatta isteseydi yanıma kadar gelirdi Ben ise onun kötü biri olmasından dolayı kızgınım Nafi: "Doğru söyledin. Bana: uve-ene bihi za'im" (Yüsuf Sur. 72) ayetinin ne manaya geldiğini söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Za'fm, kefil demektir" dedi. Nafi: "Muhammed'e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen İmriu'l-Kays'ın şöyle dediğini duymadın mı?" Eğer ben tekrar köle olursam Kuğuların kötülük göreceği yolculuğa kefı"/im. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: ''Ve ftJmiha" (Bakara Sur. 61) ayetindeki jUm'un ne manaya geldiğini söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Buğday" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Ebu Zueyb el-Huzeli'nin şöyle dediğini duymadın mı?" Ben kendimi en zengin kişi zannederdim Medine 'ye buğday ekmekten gelen birisi girene kadar. Nafi: "Doğru söyledin. Bana: 'Vel-eztamH (Maide Sur. 90) ayetindeki ezlam'ın ne mdnaya geldiğini söyler misin?" dedi. İbn Abbas: "Ateş yakılan çakmak" dedi. Nafi: "Muhammed' e Kitab inmeden önce Araplar bunu biliyor muydu?" diye sorunca; İbn Abbas dedi ki: "Evet, yoksa sen, Hatia'nın şöyle dediğini duymadın mı?" Kuşlar uğurlu bir şekilde insanın yanından uçtuklarında kınanmaz/ar Ve onun için şans okları çekilmez Nafi: "Doğru söyledin. Bana: "Ve ashabu'l-meş'emeti ma ashabu'l- meş'eme''

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15525 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Cuveybir zayıftır.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,808
(Bizans kıralı) Heraklius, Muaviye'ye mektup yazarak dedi ki: "Eğer onlarda peygamberlikten bir şey kaldıysa, kendilerine soracağım şeylere cevap versinler." Mektubunda; samanyolunu, gök kuşağını ve Güneş'in sadece bir an doğduğu yeri sordu. Mektup Muaviye'ye verilince: "Bu, daha önce sorulacağını tahmin etmediğim sorulardı" dedi ve Heraklius'un mektubunu dürerek İbn Abbas' a yolladı. İbn Abbas, sorulara şöyle cevap verdi: "Gök kuşağı, yeryüzü halkının selden boğulmaması için bir emniyettir. Samanyolu ise, gökyüzünün nefes aldığı kapısıdır. Güneş' in bir an doğduğu yer ise, İsrail oğullarının geçmesi için yanlan denizdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15524 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Taberaru el-Mu'cemu'l-keblr'inde (10591) rivayet etti.

Ebu Bekr el-Huzeli bildiriyor:

#26,807
Hasan'ın yanına girip: "İbn Abbas, Kur' an bilgisinde belli bir seviyeye gelmiştir" deyince şu karşılığı verdi: "Ömer şöyle derdi: "(İbn Abbas) olgun birisidir. Onun soran bir dili, akleden bir kalbi vardır. Arefe gecesi şu minberimize çıkar Bakara ve AI-i İmran surelerini okur ve ayet ayet te~sirini yapardı. Yardım sever, yiğit ve çalışkandı."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15523 *Taberani rivayet etti. Ebu Bekr el-Hüzeli zayıftır.

Tavus der ki:

#26,806
Resulullah'ın (sillallahu aleyhi vesellem) ashabından, yetmiş veya seksen ihtiyarla oturdum. Hiçbirinin İbn Abbas' a muhalefet ettiğini görmedim. Buluştukları zaman kendisine: "(Mesele) senin dediğin gibidir" veya: "Doğru söyledin" derlerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15522 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,805
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) vefat ettiği zaman bir adama: "Gel Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabına sorular sorup bir şeyler öğrenelim. Onlar şimdi çoklar" dedim. Bana: "Sana şaşıyorum ey İbn Abbas! Resulullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından bu kadar insan varken, insanların sana ihtiyacı olacağını mı zannediyorsun?" dedi. Ben işin peşini bırakmadım ve sahabeden bir şeyler öğrenmeye karar verdim. Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabını gözlemeye başladım. O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından birinde hadis olduğunu du- yarsam, o öğle uykusuna yattığı sırada evinin kapısına gelir, yanıma çıkana kadar eşikte giysimi başımın altına yastık yaparak beklerdim. Rüzgar da üzerime savurabildiği kadar toz savururdu. Evinden çıktığında beni bu halde görünce: "Ey Resulullah'ın amcaoğlu! Niçin geldin?" derdi. Ben de: "Resulullah'tan (sallallahu aleyhi veselleın) naklettiğin bir hadisi duydum. Onu senden dinlemek istedim" karşılığını verirdim. Adam: "Haber verseydin ben sana gelirdim" dediğinde, ben de şöyle cevap verirdim: "Benim sana gelmem daha münasiptir." O adam, Resulullah'ın (sallallahualeyhivesellem) ashabının bir bir gittiğini, insanların da bana ihtiyacı olduğunu görürdü ve şöyle derdi: "Sen benden daha bilgilisin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15521 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (10592) rivayet etti.

İbn Abbas anlahyor:

#26,804
Abbas, (oğlu) Abdullah'ı bir iş için Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) gönderdi. Abdullah, Hz. Peygamber' in (sallallahualeyhivesellem) yanında bir adam gördü ve onunla konuşmadan geri döndü. Resulullah (sonra) İbn Abbas'a: "Onu gördün mü?" diye sordu. İbn Abbas: "Evet" deyince, Resulullah: "O Cibril'di. Bana «İbn Abbas, gözleri kör olmadan ve kendisine ilim verilmeden ölmeyecektir» dedi" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15520 •Taberani, el·Mu'cemu'l-evsat'ında değişik isnadlarla rivayet etti. Ravileri güvenilirdir.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,803
Üzerimde beyaz elbiselerle Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına uğradım. Dihye b. Halife el-Kelbi ile konuşuyordu. O, (aslında) Cibril' di; ama ben bilmiyordum. Selam vermedim (ve geri döndüm). Cibril: "Ey Muhammed! Bu kimdir?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu amcam oğlu, Abbds'ın oğludur" dedi. Cibril de: "Elbiseleri ne kadar beyazdır. Bunun soyundan gelenler, (kirlenecektir) siyah olacakhr. Bize selam verseydi, selamına karşılık verirdik" dedi. ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanına dönünce: "Ey İbn Abbas! Neden bize selam vermedin?" diye sorunca, ben:" Anam babam sana feda olsun! Dihye b. Halife ile konuştuğunuzu gördüm. Konuşmanızı bölmek istemedim" karşılığını verdim. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem): "Onu gördün mü?" deyince, ben: "Evet" dedim. Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "Senin gözlerin kör olacak ve öldüğün zaman gözlerin sana geri verilecektir" buyurdu. İkrime dedi ki: İbn Abbas vefat edip tabutuna konduğu zaman ateş kızılı bir kuş geldi ve kefeninin içine girdi. Halk kuşu çıkarmak için kefenini açmak isteyince İkrime: "Ne yapıyorsunuz? Bu ResUlullah'ın (sallaDahu aleyhi vesellem) kendisine verdiği müjdedir" dedi. Kabrine konduğu zaman, birisinin şu kelimeyi söylediğini kabrinin başında duran herkes duydu: "Ey emin ve mutmain ruhi Birbirinizden razı olarak Rabbine dön. Haydi, kullarımın içine gir. Cennetime gir." (Fecr Sur. 30)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15519 *Taberani rivayet etti. Ravilerden tanımadığım vardır.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,802
Babaıİlla beraber, Resulullah'ın yanındaydım. O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) yanında konuştuğu bir adam vardı. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), babamı umursamaz gibiydi. O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) yanından çıktık. Babam bana: "Ey oğlum! Amcan oğlunu görmedin mi? Sanki benden yüz çevirmiş gibiydi" deyince, ben: "Babacığım! Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanında konuştuğu bir adam vardı" dedim. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) yanına geri döndük. Babam: "Ya Resülallah! Abdullah'a şöyle şöyle dedim. Bana, yanında konuştuğun birisinin olduğunu söyledi. Yanında kimse var mıydı?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Onu gördün mü, ey Abdullah?" karşılığını verdi. Ben: "Evet" deyince: "O, Cibril'di. Benim sizinle ilgilenmeme mani olan oydu" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15518 *Ahmed rivayet etti. Taberani değişik isnadlarla rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir. 1 1 Ahmed b. Hanbel (2679, 2848), Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (10584, 12836) ve Ebu Cafer İbn Cerir et-Taberi, Tehzlbu'l-Asar'ının Müsned İbn Abbas bölümünde (1/ 171) rivayet etti.

Abdullah b. Abbas bildiriyor:

#26,801
Hz. Peygamber (sallailahu aleyhi vesellem), elini İbn Abbas'ın omuzuna koyup: "Allahım! Buna hikmeti ve te'vfli öğret" buyurdu. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) sonra elini İbn Abbas'ın göğsüne koydu. İbn Abbas, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) elinin soğukluğunu göğsünde hissetti. Sonra Hz. Peygamber dedi ki: "Allahım! Bunun içini ilim ve hilim doldur." (Ondan sonra) İbn Abbas, insanlardan hiç kimsenin meselesini çözmede zorluk çekmedi. Vefat edene kadar da bu ümmetin alimi olarak kaldı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15517 *Taber3ni rivayet etti. Ravilerden tanımadığım biri vardır.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,800
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bana dua etti ve: "Sen, Kur'fin'ın ne güzel tercümanısın" buyurdu. Cibril de bana iki defa dua etti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15516 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Abdullah b. Hiraş zayıftır.

İbn Abbas, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem), elini omuzlarına koyup şöyle dediğini nakleder:

#26,799
"Allahım! Bunu dinde fakih kıl ve te'vil'i öğret."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15515 Derim ki: Bu hadisin Sahih'te: "Ona te'vfl'i öğret" ibaresi yoktur. Ahmed ve Taberani değişik isnadlarla rivayet etti. Bezzar ve _Taberani'de: "Allahını! Ona Kur'an'ın te'vflini öğret" şeklindedir.1 *Ahmed, ravileri Sahih'in ravileri olan iki yolla nakletmiştir. 1 Ahmed (2397, 2422), Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10587, 10614, 11204), el-Mu'cemu'l- evsat'ında (1444) ve Bezzar (2674) rivayet etti.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,798
(Annem) Ümmü'l-Fadl binti'l-Haris, bana şöyle nakletti: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellern), Hicr' deydi. Ben oradan geçerken, bana: "Ey Ümmü'l-Fadl!" dedi. Ben: "Buyur ya Resülallah!" dedim. "Sen bir oğlan çocuğuna hamilesin" buyurdu. Dedim ki: "Kureyş çocuk yapmamak için anlaştığı halde bu nasıl olur?" Res11lullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sana dediğim gibidir. Doğum yaphğında onu bana getir" buyurdu. Onu doğurunca, Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) getirdim. İsmini Abdullah koydu ve tükürüğünden damağına sürdü ve: "Onu al götür, güzel birisi olduğunu göreceksin" buyurdu. Abbas'a gidip olanları anlattım. Abbas tebessüm etti ve sonra Resülullah'ın (sallallahualeyhivesellem) yanına gitti. Abbas yakışıklı ve uzun boyluydu. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) onu görünce, ayakta karşılayıp iki gözünün arasından öptü ve sağına oturttu. Sonra: "Bu amcamdır. İsteyen amcasıyla iftihar etsin" buyurdu. Abbas: "Ya Resülallah!" diyerek (öyle deme manasında) bazı şeyler söyledi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Neden demeyeyim; sen amcam ve atalanmdan geriye kalansın. Amca da baba gibidir" buyurdu.1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15514 *Taberani rivayet etti. Senedi hasendir. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (10580) rivayet etti. Ravilerin içinde Ahmed b. Ruşd b. Haysem el-Hilali vardır. Zehebi, Miziinu'l-İ'tidıil'de (1/ 97) der ki: "Abbas'm çocukları konulu bir hadis uydurmuştur." Taberani'nin hocası Hüseyn b. Muhammed el-Hannat er-Ramehurmuzi'yi Hatib el-Bağdadi'nin Tarih'inde (8/ 29) kendisinden bahsederken cerhetmemiştir. Bu zat, Bişr b. el-Haris'in dostuydu. Bişr, yalınayak yürüdüğü için o da yalmayak yürürdü. Bakın: S. es-Sahlha (1041).

İbn Abbas anlatıyor:

#26,797
Hz. Peygamber (saIIallahu aleyhi vesellem.) iki dağ arasında arasında yürürken, babam Res1llullah'ın (saIIallahu aleyhi vesellem.) yanına gitti ve: "Ey Muhammed! Rüyamda Ümmü'l-Fadl' ı deveye binmiş bir şekilde gördüm" dedi. Res1llullah: "Umanm ki; Allah bizi bir erkek çocuğuyla sevindirir" buyurdu. (Ben doğunca) babam beni kundağa sarılmış bir şekilde Res1llullah' a (saIIallahu aleyhi vesellem) götürdü. Hz. Peygamber, damağıma tükürüğünden sürdü. Mücahid dedi ki: "Ondan başkasının damağına peygamberlik tükürüğünün sürüldüğünü bilmiyoruz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15513 *Taberani muttasıl olarak rivayet eti. Ravileri güvenilir sayılmıştır, ama kendilerinde zayıflık vardır. Yine Taberani kopuk bir isnadla kısa metinli olarak rivayet etti.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (uzun bir metinle 10566; muhtasar olarak 10565) rivayet etti.

Zeyd b. Harise:

#26,796
"Ya Resulallah! Benimle Hamza b. Abdilmuttalib'i kardeş yaptın" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15512 *Ebu Ya'la rivayet etti. Güvenilir bir ravi olan Abdurahman b. Salih el-Ezdi dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir. 3 3 Ebu Ya'la iki isnadla (7210, 7211), Bezzar (1917) ve Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (4661) rivayet ettiler.

Hz. Aişe bildiriyor:

#26,795
Zeyd b. Harise vurulduğu zaman, Usame b. Zeyd getirilip Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) önünde durduruldu. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) gözleri yaşarınca Usame'yi geri çektiler. İkinci gün gelip Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) önünde durdu ve dedi ki: "Sende dün gördüğüm şeyi bugün de görüyorum."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15511 *Bezzar, hocası Ömer b. İsmail b. Mücalid'den rivayet etti. Bu ravi hadis uyduran biridir.2 2 Bezzar (2675) rivayet etti. Ravilerden Mücalid b. Said zayıftır. Bezzar dedi ki: "Mücalid' den başkasının bu hadisi rivayet ettiğini bilmiyoruz."

Usame b. Zeyd anlatıyor:

#26,794
cafer, Ali ve Zeyd b. Harise bir araya geldiler. Cafer: "Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) içinizden beni en çok sever" dedi. Ali: "ResUlullah, beni sizden daha çok sever" dedi. Zeyd: "Resulullah, beni sizden daha çok sever" dedi. Dediler ki: "Gidelim ve bunu Resul ullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) soralım." Usame anlatıyor: Gelip girmek için izin istediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Çık, gelenlerin kim olduğuna bak" deyince, ben (bakıp): "Cafer, Ali ve Zeyd geldi" dedim. Babam demedim. Resulullah: "Onlan içeriye al" dedi. Girdiler ve: "Ya ResUlallah! İnsanlar içinde en çok kimi seviyorsun?" dediler. ResUlullah: "Fıihma" diye cevap verince onlar: "Biz erkeklerden kimi sevdiğini soruyoruz" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Ey Cıifer! Senin ve benim huyum ve simanla benim simam birbirine çok benzer. Sen bendensin ve benimle aynı ağaçtansın. Sen ey Ali! Damadım ve çocuğumun babasısın. Ben sendenim, sen de bendensin. Sen ise ey Zeyd! Benim azatlımsın. Benim yanımda kavmimde en çok sevdiğim kişisin" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15510 Derim ki: Tirmizi bu hadisi kısa metinle rivayet etti. *Ahmed rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Ahmed (5/ 204) rivayet etti. Ravilerden İbn İshak müdellistir ve an'ane yoluyla hadis rivayet eder. Bakın: S. es-Sahlha (1550)

İbn Şihab der ki:

#26,793
"İlk Müslüman olan kişi, Zeyd b. Harise' dir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15509 *Taberani mürsel olarak rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Taberiini, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (4653) rivayet etti. Ravilerden İbn Lehia zayıftır.

Aynı isnadla İbn İshak der ki:

#26,792
"Zeyd b. Harise, Hz. Ali'den sonra Müslüman oldu. Ali' den sonra ilk Müslüman olan kişi Zeyd' dir."2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15508 2 Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (4652) rivayet etti.

İbn Hişam bildiriyor:

#26,791
Hakim b. Hizam, Şam'dan dönerken, Zeyd'i hizmetçi olarak (satın alıp) getirdi. Hizam'ın halası Hatice, Zeyd'i ondan istedi. O zaman Hatice, Resülullah'la (sallallahu aleyhi vesellem) evliydi. Hizam, Zeyd'i Hatice' ye verince, Hatice de onu Resillullah'a (sallallahualeyhi vesellem) verdi. Hz. Peygamber, Zeyd'i azad edip onu evlatlık aldı. Bu kendisine peygamberlik gelmeden önceydi. Zeyd, Resülullah' ın yanındayken, babası gelince, Resillullah: "İster benimle kal, istersen babanla git" dedi. Zeyd: "Hayır, yanında kalacağım" diye cevap verdi. Resülullah' a (sallallahu aleyhi vesellem) peygamberlik gelene kadar onun evlatlığı olarak kaldı. Peygamberlik gelince, ona iman etti ve onunla namaz kıldı. Allah: "Evlatlıkları babalarına nisbet edin" (Ahzab Sur. 5) ayetini indirince, Zeyd: "Ben, Zeyd b. Harise'yim" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15507 *Taberani rivayet etti. Senedi hasendir.1 1Taberan1, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (4651/ 2) rivayet etti.

Muhammed b. İshak der ki:

#26,790
İsmi, Zeyd b. Harise b. Şerahil b. Ka'b b. Abdiluzza b. İmriulkays b. Amir b. en-Nu'man b. Abdivudd b. Avf b. Kinane b. Bekr b. Avf b. Uzre b. Zeydillah b. Rufeyde b. Sevr b. Kelb b. Vebre b. el-Haris b. Kuda'a'dır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15506 Denir ki: Zeyd'in annesi Su' ad binti Zeyd b. Tayy'dır.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (4651/1) rivayet etti.

Ebu Habbe el-Bediri bildiriyor:

#26,789
Huneyn günü, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) hangi yöne baksa, Ebu Süfyan b. el-Haris' in orada çarpıştığını gördü. Resülullah: "Ebu Süfyan ehlimin en hayırlısıdır" veya: "Ehlimin hayırlılanndandır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15505 *Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebfr'inde (22/ 327) rivayet etti. Ravilerden Ali b. Zeyd b. Ced'an zayıfbr.

Taberani der ki:

#26,788
"Muğire Ebu Süfyan b. el-Haris b. Abdilmuttalib b. Hişam, Mekke'nin fethinde Resulullah'ı (sallallahu aleyhi veselleın) yolda karşılayıp Müslüman oldu. Huneyn günü (Müslümanlar hezimete uğradığında) Resı'.ilullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) yanından ayrılmayan kişilerden biridir. 20 yılında vefat etti."3

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15504 3 Taberam, el-Mu'cemu '/-kebir' inde (20/ 366) söyledi.

Taberani bildiriyor:

#26,787
"Akil b. Ebi Talib, Hayber fethinde bulundu ve Resulullah (sallallahualeyhiveselleın)ona ganimetten pay verdi."2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15503 2 Taberam, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (17/ 191) söyledi.

İbn İshak, Resûllullah'ın (sallallahualeyhi vesellem), Akil b. Ebi Talib'e şöyle buyurduğunu nakleder:

#26,786
"Ey Ebu Yezfd! Seni iki sebebten dolayı seviyorum. Birisi akrabam olduğun için, diğeri de amcamın sana olan sevgisini bildiğim için. "1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15502 *Taberani mürsel olarak nakledildi. Ravileri güvenilirdir. 1 Taberam, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (17/191) rivayet etti.

Abdullah b. Cafer bildiriyor:

#26,785
Resulullah: "Ali benim aslım, Cafer ise fer'imdir" veya "Cafer benim aslım, Ali de fer' imdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15501 *Taberani rivayet etti. Ravilerden tanımadıklarım vardır.

Şa'bi bildiriyor:

#26,784
Cafer, Mu' te günü Belka' da şehid oldu."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15500 *Taberani rivayet etti. Hadis mürseldir. Ravileri Sahih'in ravileridir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (1475) rivayet etti.

Sâlim b. Ebi'l-Ca' d der ki:

#26,783
Resulullah' a (saJiallahu aleyhi vesellem) rüyada Cafer ve Zeyd gösterildiler. Cafer, kanatları kana bulanmış bir melek süretindeydi. Zeyd ise karşısında bir divanda oturuyordu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15499 *Taberani mürsel olan iki isnadla rivayet etti. Birisinin ravileri Sahih'in ravileridir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'inde (1468) rivayet etti.

Abdullah b. Cafer, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu nakleder:

#26,782
"Sana müjdeler olsun, ey Abdullah b. Cafer! Baban gökyüzünde meleklerle uçuyor."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15498 *Taberani rivayet etti. Senedi hasendir.

İbn Abbas bildiriyor:

#26,781
Cafer b. Ehi Talib'in ölüm haberi geldiği zaman, Resulullah (sallallahualeyhivesellem)Esma binti Umeys'in yanına girdi; Abdullah ve Muhammed b. Cafer'i kucağına oturtup: "Cibril, bana Allah'ın Cafer' e şehadeti nasib ettiğini ve kendisine, meleklerle beraber cennette istediği yere uçabileceği iki kanat verdiğini bildirdi" buyurdu. Sonra: "Allahım! Cafer'in çocuklannı sen gözet" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 15 Hn: 15497 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Ömer b. Harun zayıftır. Güvenilir olduğunu söyleyenler de vardır. Diğer ravileri güvenilirdir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir'inde (12020) rivayet etti. Ömer b. Harun metruktur.