Toplam 23,164 Hadis
Konular
Ebu Musa el-Eş'ari, Resulullah'ın (salallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,180
"Şu beş kelimeyi sıkça söylemenizi tavsiye ederim; Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber ve La havle vela kuvvete illa billah.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16857 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Cerir b. Eyyub çok zayıftır.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,179
«Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, La Havle ve la kuvvete illa billah» de! Bunlar, baki kalacak salih amellerdir. Bunlar, ağacın yapraklarinı döktüğü gibi günahlari dökerler ve aynca bunlar, Cennet hazinelerindendir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16855 - 16856 16856- Bir rivayette ise ibare şöyledir: "Bunlarla arana engel girmeden önce onlan sahiplen; zira bunlar, baki kalacak salih amellerdir. 11 Derim ki; İbn Mace bunu kısa metinle rivayet etti. *Taberani değişik isnadlarla rivayet etti. Birinde, Ömer b. Raşid el-Yemami zayıf olmasına rağmen güvenilir bulunmuştur. Diğer ravileri Sahlh'in ravileridir.

Abdullah b. Mes'ud der ki:

#23,178
"Yüce Allah, rızkınızı aranızda paylaştırdığı gibi, ahlakınızı da aranızda paylaştırdı. Allah, malı sevdiğine ve sevmediğine verir. İmanı ise sadece sevdiğine verir. Allah, bir kulu severse ona imanı verir. Kim malı infak etmekten sakınırsa, düşmanla savaşmaktan korkarsa ve gece uykusuzluğundan rahatsız olursa, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Elhamdulillah ve Sübhanallah sözlerini çok söylesin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16854 *Taberani İbn Mes'Od'un sözü olarak rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravilerdir. 1 1 Taberaru, M. el-Keblr'inde (8990) rivayet etti. İbnü'l-Mübarek'in Zühd'üne (1134) bakınız.

Selman el-Farisi, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,177
"Kim, Allah'ı bir defa, tesbih, hamd, tehlil ve tekbir ederse, Allah, onun için Cennette kökleri kırmızı yakuttan, büyük incilerle taçlandırilmış, meyveleri bakire kızlarin göğüsleri gibi, baldan daha tatlı ve tereyağından daha yumuşak olan bir ağaç diker."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16853 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Muhammed b. Adiy, Selman'dan nakletmiştir ki onu tanımıyorum. Ravilerin içinde güvenilir bulunan, ama zayıf olan kişiler vardır .

Selman el-Farisi, Resulullah'ın (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,176
"Cennette toprak parçalari vardır. Ona çokça fidan dikiniz." Sahabe: "Ya Resulallah! Onun fidanları nelerdir?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Sübhanallahi vel-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber (=Allahım! Seni tenzih ederim, hamdler sana mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür) sözleridir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16852 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Hüseyn b. Ulvan zayıftır.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (6105) rivayet etti.

Ebu Hureyre der ki:

#23,175
"Kim, Allah'ı bir defa, tesbih, hamd veya tekbir ederse, Allah, onun için Cennette kökleri altından, tepesi büyük inci ve yakutlarla taçlandırılmış, meyveleri, bakire kızların göğüsleri gibi ve tereyağından daha yumuşak, baldan daha tatlı olan bir ağaç diker. Kişi ondan bir şey kopardıkça yerine başka bir tane çıkar." Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem), sonra şu ayeti okudu: "Kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler)" (Vakı'a Sur. 33)

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16851 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında EbQ Hureyre'den sahabi sözü olarak rivayet etti. Ravilerden Süleyman b. Ebi Kerime zayıftır.

Osman' ın azatlısı Haris bildiriyor:

#23,174
Bir gün Hz. Osman' la beraber oturduk. Müezzin yanına geldi . . . - Farz namazların günahların bağışlanmasına vesile olmasıyla ilgili hadisi zikretti- ve: "Onlar kötülükleri götüren iyiliklerdir" diye ekleyince orada bulunanlar: "Hasenah (iyilikleri biliyoruz), peki baki kalacak salih ameller hangileridir?" deyince, Osman şu karşılığı verdi: "La ilahe illallah, Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber ve Vela havle vela kuvvete illa billah" sözleridir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16850 *Ahmed, EbO Ya'la ve Bezzar rivayet ettiler. Ahmed'in, Osman'ın azatlısı Haris b. Abd dışındaki ravileri, Sahlh'in ravileridir. O da güvenilirdir.1 1 Ahmed (513) ve Bezzar (3076) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu lafızla, Osman'dan sadece bu kanalla rivayet edildiğini biliyoruz."

Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,173
"Kim, «Sübhanallahi vel-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber Ve-la havle ve la kuvvete illa billah» derse bir melek onu kanadıyla alır ve Arş'a kadar götürür. Neyin yanından geçerse, o kelimelere ve onu söyleyene dua eder. Tesbih, Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih etmektir. Kim: «La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim» derse Allah, o kişi için: «Kulum Müslüman olup teslim oldu» der."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16849 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden EbQ Şeybe İbrahim b. Osman zayıftır.

Ebu Hureyre bildiriyor:

#23,172
Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yanımıza çıkıp: "Kendinizi koruyunuz" buyurdu. Sahabe: "Düşmandan mı ya Resülallah?" diye sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Kendinizi cehennemden koruyunuz. Sübhanallahi vel-hamdu lillahi ve La ilahe illallahu vallahu ekber Vela havle vela kuvvete illa billah (=Allahım! Seni tenzih ederim, hamdler sana mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür; güç kuvvette ancak Allah'tandır)» deyiniz. Bu sözler, kıyamet günü önden gönderilen, insanı kurtaran, cehennemden sakındıran ve baki kalacak salih amellerdir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16848 *Taberani M. M. es-Sağlr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. M. es-Sağlr'in, güvenilir bir ravi olan Davud b. Bilal dışındaki ravileri Sahlh'in ravileridir.ı 1 Taberani M. es-Sağlr'inde (407) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisi rivayette Davud b. Bilal ve Hafs b. Ömer el-Havdi tek kaldılar.

Enes b. Malik bildiriyor:

#23,171
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), bir gün, kendisiyle oturanlara: "Kendinizi koruyunuz" buyurdu. Sahabe: "Babamız sana feda olsun! Düşman mı geliyor ya Resulallah?!" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi veıellem): "Kendinizi cehennemden koruyunuz. «Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber ve Vela havle vela kuvvete illa billah» deyiniz. Onlar önden gönderilen, insanı kurtaran, sahibinin peşinden giden ve baki kalacak salih amellerdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16847 *Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravilerden Kesir b. Süleym zayıftır. İbn Hibban, onu hem Sikfit (Güvenilirler), hem de Duafa (Zayıflar) kitabında zikretti.

Sefine, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,170
"Ne hoş! - bunu beş defa söyledi- Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber sözleri ve kişinin, kendisinden önce vefat eden salih evladı, Mizan'da ne kadar ağır basar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16846 *Taberani. el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir .

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) çobanı Ebu Sülma, Resülullah' ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,169
"Ne hoş! - bunu beş defa söyledi- La ilahe illallah, Allahu Ekber, Sübhanallahi vebihamdihi sözleri; Mizan' da ne kadar ağır basar. Salih evlat vefat ettiği zaman, babası onun sevabını kıyamette alacaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16845 *Taberani iki kanalla rivayet etti. Birinin ravileri güvenilirdir.1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (22/348) rivayet etti. Daha önce geçen 16843. hadise bakınız.

Sevban, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,168
"Ne hoş! - bunu beş defa söyledi- La ilahe illallah, Sübhanallah, Elhamdulillah ve Allahu Ekber sözleri; Mizan'da ne kadar ağır basar. Salih evlat vefat ettiği zaman, babası onun sevabını kıyamette alacaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16844 *Bezzar rivayet etti. Senedi hasendir. Sadece Bezzar'ın hocası Abbas b. Abdilazim el-Başani'yi tanımıyorum.2 2 Bezzar (16844) rivayet etti.

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) azatlılarindan birisi, O'nun (sallallahu aleyhi veıelleın) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,167
"Ne hoş! - bunu beş defa söyledi- La ilahe illallah, Allahu Ekber, Sübhanallah ve Elhamdulillah sözleri; Mizan'da ne kadar ağır basar! Salih evlat vefat ettiği zaman, babası • onun sevabını kıyamette alır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16843 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir. İsmi verilmeyen (azatlı) sahabi Sevban'dır.1 1 Ahmed (3/443, 4/237, 5/366), Hakim, el-Müstedrek'inde (1/511-512), İbn Sa'd, Tabakfit'ında (6/58, 7/433), İbn Hibban, Sahlh'inde (833) ve Taberani, M. el-Keblr'inde (22/348) rivayet etti. Resıllullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) azatlısının, O'nun (sallallahu aleyhi vesellem) çobanı Ebu Sülma olduğunu söylediler. Hureys olduğu da söylenir. Silsiletu's-Sahiha'ya (1204) bakınız.

Ebu'l-Münzir el-Cüheni bildiriyor:

#23,166
Hz. Peygamber' e (sallallahu aleyhi vesellem): "Ya Resulallah! Bana sözlerin en faziletlisini öğret" dedim. Resülullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu: "Ey Ebu'l-Münzir! Her gün yüz defa: «La ilahe illallahu vahdehu la şeri"ke leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'lhamdu yuhyi ve yumitu bi-yedihi'l-hayru ve huve ala kulli şey' in kadir» de. O zaman, senin söylediğini söyleyen hariç, amel yönünden, insanlarin en hayırlısı olursun. Bir de: «Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallah, vela havle vela kuvvete illa billah (=Allahım! Seni tenzih ederim, hamdler sana mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür; güç kuvvet ancak Allah'tandır)» sözlerini çokça söyle. Çünkü bu, seyyidu'l-istiğfar ve günahlari silendir" -Sanırım- "İnsanın Cennete girmesine sebep olur" -ibaresini de ekledi-

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16842 *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Cabir el-Cu'fı zayıftır.2 2 Bezzar (3073) rivayet etti ve: "Ebu'l-Münzir'in sadece bu hadisi rivayet ettiğini biliyoruz" dedi.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,165
"Allah, sizin için sözlerden dört tanesini seçti. Onlar Kur'an değildir, ama Kur'an' dandır. Onlar: Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber sözleridir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16841 *Taberani ve yakın metinle Bezzar rivayette bulundu. Ravilerden Muaviye b. Yahya es-Sadafı zayıftır. Ayrıca İshak b. Süleyman'ın ondan yaptığı rivayetler daha zayıftır.1

Semura, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,164
,, Kur' an' dan sonraki en faziletli söz - ki onlar da Kur' an dandır - dört tanedir. (Okumaya) hangisinden başlarsan başla bir zarari olmaz. Onlar; Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber sözleridir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16840 Derim ki: Bu metin Sahlh'te: "Kur'an'dan sonraki en üstün söz -ki onlar da Kur'an' dandır-" şeklinde değildir. *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahlh'in ravileridir.

Resfilullah'ın (sallallahu aleyhi veıellem) ashabından birisi, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,163
"Sözün en faziletlisi; Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber sözleridir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16839 *Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Ahmed (4/36) rivayet etti.

Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyorlar:

#23,162
"Allah, sözlerden dört tanesini seçti: Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu ekber. Kim, «Sübhanallah» derse, ona yirmi sevap yazılır ve yirmi günahı silinir. «Allahu ekber» diyen de böyledir. «La ilahe illallah» diyen de bunun gibidir. «Elhamdu lillahi rabbi'l-alemin» diyene otuz sevap yazılır ve kendisinden otuz günah silinir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16837 - 16838 16838- Bir rivayette ifade şöyledir: "Kim «Sübhdnallah» derse, ona yirmi sevap yazılır ve yirmi günahı silinir." Ravi burada sayıda şüphe etmemiştir. *Ahmed ve şu ibarelerle Bezzar rivayet ettiler: "Kim «Sübhtinallah» derse, ona yirmi sevap yazılır ve yirmi günahı silinir. Kim: «Elhamdulillah» derse, aynı sayıda sevap alıp günahı silinir. «La ilahe illallah» diyen de bunun gibidir. «Allahu Ekber» diyene ise otuz sevap yazılıp otuz günahı da silinir." İkisinin de ravileri Sahih'in ravileridir. 2 2 Ahmed (8079) ve Bezzar (3074) rivayet etti ve şöyle dedi: "Bu hadisin, sadece bu isnadla rivayet edildiğini biliyoruz. Ebfı Sfilih el-Hanefi'nin ismi Mahan'dır. O'ndan da sadece Ebfı Sinan'm rivayette bulunduğunu biliyoruz. O da abid ve güvenilir biridir.

Ebu Said el-Hudri ile Ebu Hureyre, ResUlullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyorlar:

#23,161
"Allah, sözlerden dört tanesini seçti: Sübhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah ve Allahu ekber. Kim, «Sübhanallah» derse, ona yirmi sevap yazılır ve yirmi günahı silinir. «Allahu ekber» diyen de böyledir. «La ilahe illallah» diyen de bunun gibidir. «Elhamdu lillahi rabbi'l-alemin» diyene otuz sevap yazılır ve kendisinden otuz günah silinir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16837

Ebu Said el-Hudri, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,160
"Baki kalacak salih ameli çokça yapınız." Sahabe: "Ya ResUlallah! Onlar nedir?" diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Tekbir, tehlil, tahmid, tesbih ve La havle ve la kuvvete illa billah, sözleridir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16836 *Ahmed ve Ebu Ya'la rivayet ettiler. İsnadları hasendir) 1 1 Ahmed (3/75) ve Ebfı Ya'la (1384) rivayet etti. İkisinde de İbn Lehla zayıfbr. Derrac'm, Ebu'l-Heysem'den olan rivayeti ise zayıftır.

İbn Ömer, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,159
"Kim: «Sübhanallah ve bihamdihi (=Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim)» derse, ona yüz yirmi dört bin sevap yazılır. Kim: La ilahe illallah» derse, Kıyamet günü, o söze karşılık Allah'ın ona verilmiş bir sözü vardır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16835 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Nadr b. Ubeyd'i tanımıyorum. Diğer ravileri güvenilir bulunmuştur.1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde (13597) rivayet etti.

Selman el-Farisi, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,158
"Allah, «Allahım! Seni, meleklerini, Arş'ı ve gökleri taşıyan meleklerini ve göklerde olanları, yeryüzünü ve yeryüzünde olanlari ve bütün yarattıklarinı şahit tutarim ki; sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. ônceden gelenler ve sonrakiler içinde bundan yüz çevirenlerin kafir olduğuna inanırim. Muhammed'in, senin kulun ve ResUlün olduğuna şahadet ederim» sözünü bir defa söyleyenin, üçte birini cehennemden azad eder. İki defa söyleyenin üçte ikisini cehennemden azad eder. Üç defa söyleyen ise cehennemden kurtulur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16834 *Taberani iki isnadla rivayet etti. Birinde, Ahmed b. İshak es-Sufi vardır ki onu tanımıyorum. Diğer ravileri Sahlh'in ravileridir. ı 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (6061, 6062) rivayet etti.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,157
"Kim «La ilahe illallah ve Allahu ekber» derse; Allah, onun dörtte birini cehennemden kurtarir. Kim iki defa söylerse, Allah, o kişinin yarisını cehennemden kurtarir. Eğer dört defa söylerse Allah o kişiyi cehennemden kurtarir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16833 *Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr ve el-Mu'cemu'l-evsat'ında rivayet etti. İkisinde de Ebu Bekr b. Ebi Meryem zayıftır.

Muaz b. Abdillah b. Rafi bildiriyor:

#23,156
Abdullah b. ômer, Abdullah b Cafer ve Abdurrahman b. Ebi Amra'nın bulunduğu bir mecliste ben de vardım. İbn Ebi Amra şöyle dedi: "Muaz b. Cebel'in, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu naklettiğini duydum: "La ilahe illallah ve Allahu ekber kelimeleri, birisi, Arş'tan başka sonu olmayan, diğeri yer ve gök arasını dolduran iki kelimedir." İbn Öıner, İbn Ebi Amra'ya: "Muaz'ın böyle dediğini sen duydun mu?" diye sorunca, İbn Ebi Amra: "Evet" dedi. Bunun üzerine, Abdullah b. Ömer gözyaşlarından sakalı ıslanacak kadar ağladı ve: "Bunlar sevdiğimiz ve ülfet beslediğimiz iki kelimedir" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16832 *Taberani rivayet etti. Muaz b. Abdillah b. Rafi'i tanımıyorum. İbn Lehia'nın hadisi hasendir. Diğer ravileri güvenilirdir. 1 1 Taberani, M. el-Keblr'inde (20/160) rivayet etti.

Ebu'l-Münzir el-Cüheni bildiriyor:

#23,155
Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem): "Ya Resulallah! Bana sözlerin en iyisini öğret" dedim. Resulullah (sallallahualeyhivesellem): "Ey Ebu'l-Münzir! Her gün yüz defa: «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumitu biyedihi'l-hayru ve huve ala külli şey'in kadir (=Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. Yaşatan ve öldüren O' dur ve hayır O'nun elindedir. O'nun her şeye gücü yeter)» de. O zaman, senin söylediğini söyleyen hariç, amel yönünden, insanlarin en hayırlısı olursun" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16831 Derim ki: Baki Kalacak Salih Ameller bölümünde hadisin tümü gelecektir. *Bezzar rivayet etti. Ravilerden Cabir el-Cu'fı zayıftır.1 1 Bezzar (3073) rivayet etti.

Ebu' d-Derda, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,154
"Yüz defa: «La ilahe illallah» diyen hiçbir kul yoktur ki; Allah onu kıyamet günü, yüzü Ay'ın on dördü gibi parlak haşretmesin. O gün onun gibi söyleyenler veya daha fazlasını yapanlar hariç, hiç kimsenin, onun amelinden daha üstün bir ameli olmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16830 Taberani rivayet etti. Ravilerden Abdulvehhab b. ed-Dahhak metrCıktur.

Abdullah b. Ömer, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,153
"Kim, her gün yüz defa: «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir" (=Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, eşi yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter)» derse, bundan daha iyi bir şey yapan hariç, önce gelenlerden kimse onu geçemediği gibi ondan sonra gelen de kendisine yetişemez. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16829 *Ahmed rivayet etti. Taberanl de rivayet etti ancak "Her gün" kelimesini ekledi. Ahmed'in ravileri güvenilirdir. Taberanl'nin ravilerinden tanımadığım vardır.

Selman, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,152
"Kim: «Allahım! Seni, meleklerini, Arş'ını taşımakla görevli meleklerini ve gökyüzünde olanlari şahit tutarim ki; sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur ve ortağın yoktur. Ve şahadet ederim ki; Muhammed senin kulun ve Resulü'ndür.» Bunu bir defa söyleyen üçte birini cehennemden kurtarir. İki defa söyleyen üçte ikisini cehennemden kurtarir. Üç defa söyleyen ise kendini cehennemden kurtarir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16828 *Bezzar, hocası Ahmed'den rivayet etti ve onun kim olduğunu söylemedi. Ravilerden Ebu Alkame'nin azatlısı Humeyd zayıftır.1 1 Bu hadisi, Keşfu'l-Est8r an Zev8idi'l-Bezzar'da bulamadım.

Abdullah b. Ebi Evfa, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,151
"Kim, «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ehadun samedun lem yelid ve lem yUled ve lem yekun lehu kufuven ehad (=Allah'tan başka ilah yoktur. Tek'tir. Her şeyden müstağnidir. Doğurmamıştir, doğrulmamıştır. Hiçbir şey Ona denk değildir)» derse Allah ona bir milyon sevap yazar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16827 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Faid Ebu'l-Varka metruktur.

Ümmü Seleme, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,150
"Kim, «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh» derse, onun için şu kadar sevap yazılır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16826 *Taberani rivayet etti. Senedi hasendir.1 1 Taberaru, M. el-Keblr'inde (23/279) rivayet etti.

İbn Ömer, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,149
"Kim, sadece Allah rizası için «La ilahe illallahu vahdehu la şerıke' leh. Lehul-mülkü ve lehu 'l-hamdu ve huve el-hayyullezi la yemutu bı-yedıhı l-hayru ve huve ala kulli şey'in kadir (=Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd Ona mahsustur. O ölmeyen diridir ve hayrin hepsi O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir)» derse, Allah, bu sözüyle onu nimeti bol (Naim) Cennetlerine sokar."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16825 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Yahya b. Abdillah el-Babulluti zayıftır.

Ebu Umame, Resullullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,148
"Kim, «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir>> derse, Bu amelini hiçbir amel geçemez ve bunu söyleyende, bu kelime hiçbir günah bırakmaz."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16824 *Taberani rivayet etti. Ravilerden Süleym b. Osman et-Tai el-Fevzi Ebu Osman elHımsi, Mlzfin'da geçtiğine göre hıfzından dolayı birden çok kişi tarafından zayıf bulunmuştur. İbn Hibban, Sikfit kitabında zikretmiş ve şöyle demiştir: "Ondan, sadece Süleyman b. Seleme el-Habairi rivayette bulunmuştur. O da zayıftır. Eğer hadisinin başka bir ravisi bulunursa, hadisine itibar edilir ve hadisteki gevşekliği, cerh veya ta'dil açısından bir zarar vermez." İbn Ebi Hatim de Süleyman b. Seleme'yi zikretmiş ve babasından şöyle bildirmiştir: "Süleyman'dan, Muhammed b. Avf ve Ebü Utbe Ahmed b. Ebi'l-Ferec rivayette bulunmuştur. Durumu meçhuldür ve tuhaf rivayetleri vardır. O'ndan üç kişi rivayette bulunmuştur." Diğer ravileri, Sahlh'in ravileridir .

Bera b. Azib, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,147
: "Kim, para veya süt bağışında bulunursa ya da birine bir tulum (yüzülmüş hayvan derisi) hediye ederse, bir kişiyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. Kim, «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir» derse bir köleyi hürriyetine kavuştunnuş gibi sevap alır. "2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16822-16823 1Ahmed (4/285) rivayet etti. 16823· Bir rivayette ise ifade şöyledir: "Kim, on defa «La ildhe illallahu vahdehu la şenlce leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir» derse bir köleyi veya canlıyı hürriyetine kavuştunnuş gibi sevap alır." Derim ki: Tirmizi bu hadisin sadece tehlil (Uı ilahe illallah) ve sevabı kısmını nakletmiştir. *Bu hadislerin ikisini de Ahmed rivayet etti. İkisinin de ravileri Sahlh'in ravileridir.

Bera b. Azib, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,146
: "Kim, para veya süt bağışında bulunursa ya da birine bir tulum (yüzülmüş hayvan derisi) hediye ederse, bir kişiyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. Kim, «La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir» derse bir köleyi hürriyetine kavuştunnuş gibi sevap alır. "2

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16822 1Ahmed (4/285) rivayet etti.

Rabi b. Huseym, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,145
"Kim, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir (=Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd Ona mahsustur. O her şeye kadirdir) derse, İsmail'in evlatlarindan dört kişiyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır." Rabi b. Huseym' e: "Bunu kimden duydun?" diye sorduğumda: Amr b. Meymün' dan" dedi. Amr b. Meymün' a gidip: "Bunu kimden duydun?" diye sorrduğumda: "İbn Ebi Leyla dan" dedi. İbn Ebi Leyla' ya gıdip:_, .Bunu kımden duydun?" dediğimde ise: "Ebu Eyyub elEnsarı nın Resulullah'tan naklettiğini duydum" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16820-16821 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. 16821-Taberani'nin diğer rivayetinde ifade şöyledir: "Kim bu sözleri, bir veya on defa söylerse, bir veya on köleyi hürriyetine kavuştunnuş gibi sevap alır." Ravi sayıda şüphe etmiştir. *Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberani, M. el-Kebir'inde (4018) rivayet etti.

Rabi b. Huseym, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

#23,144
"Kim, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir (=Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd Ona mahsustur. O her şeye kadirdir) derse, İsmail'in evlatlarindan dört kişiyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır." Rabi b. Huseym' e: "Bunu kimden duydun?" diye sorduğumda: Amr b. Meymün' dan" dedi. Amr b. Meymün' a gidip: "Bunu kimden duydun?" diye sorrduğumda: "İbn Ebi Leyla dan" dedi. İbn Ebi Leyla' ya gıdip:_, .Bunu kımden duydun?" dediğimde ise: "Ebu Eyyub elEnsarı nın Resulullah'tan naklettiğini duydum" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16820 *Taberani rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir.

Ebü Eyyub el-Ensa.ri, Resulullah'ın (sailallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,143
Kim, La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve aza kulli şey'in kadir (=Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd Ona mahsustur. O her şeye kadirdir) derse, bir kişiyi (veya iki kişiyi) hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16819 *Taber:ıni rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir. 1 1 Taberaru, M. el-Kebir'inde (4017) rivayet etti. Ravilerden Abdurrahman b. Ebi Leyla'run hıfzı kötüdür.

Ebu Eyyub, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,142
: "Kim, La ilahe illallahu vahdehu la şeri"ke leh. Lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in kadir (=Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd Ona mahsustur. O her şeye kadirdir) derse, on kişiyi (veya bir kişiyi) hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap alır. "

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn: 16818 *Derim ki; Sahth'te on kişiyi hürriyetine kavuşturur şeklinde, bundan başka bir rivayet vardır. Ahmed ve Taberani rivayet ettiler. Ahmed'in rivayetlerinden biri şöyledir: "İsmıül'in evlatlanndan on kişiyi hürriyetine kavuştunnuş gibi sevap alır." Ahmed'in ravileri, Sahth'in ravileridir. Taberani'nin ravilerinden Haccac b. Nusayr'ı çoğunluk zayıf bulmuş İbn Hibban Sikfit kitabında zikretmiş ve "Hata edip yanılırdı" demiştir. Diğer ravileri, güvenilirdir. 1 1 Ahmed (5/84) ve Taberaru, M. el-Kebtr'inde (4018, 4019, 4020) rivayet etti.

Cabir'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,141
"Ameller, Pazartesi ve Perşembe günü arz olunur. Mağfiret dileyenlere Allah mağfiret eder; tövbe edenin tövbesini kabul eder. Kinci alanlan da, tövbe edinceye kadar kinleri ile baş başa bırakır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12967

Abdullah -yani İbn Mes'ud- bildiriyor: Resulullah (sallallahualeyhi vesellem):

#23,140
"İki Müslüman yoktur ki aralannda Allah tarafından konulmuş bir perde bulunmasın. Onlardan biri arkadaşına dargınlık sözü söyleyince Allah'ın perdesini yırtmış olur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12966 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Taberani de hadisi ilaveyle vermiştir. 1 O hadis ileride gelecektir. Senedinde Yezid b. Ebi Ziyad vardır ki, kendisinde zayıflık olmakla birlikte hadisi hasen biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 Bak: (13014). Bezzar (2047); Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (10544).

Ebu Hureyre dedi ki: Resülullah (sallallahu aleyhi vealem):

#23,139
"Her Pazartesi ve Perşembe günü yeryüzü halkının divanları, gök halkının divanlarına kopyalanır ve Allah' a hiçbir şeyi ortak tutmayan her Müslüman mağfiret olunur; kardeşiyle kendisi arasında kini olan kimse hariç" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12965 *Ben derim ki: Ebu Davud bu hadisi bu ifadeler olmaksızın rivayet etmiştir. Taberani bunu el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir kimselerdir

Usame b. Zeyd, Hz. Peygamber'in (sallallahualeyhivesellem):

#23,138
"Ameller Pazartesi ve Perşembe günü Allah'a arz olunur. Yüce Allah da, arası bozuk olan iki kişi veya akraba ile ilişkiyi kesen kimse dışındakileri bağışlar" buyurduğunu bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12964 *Taberani rivayet etmiştir. 3 Senedinde Musa b. Ubeyde vardır ki metruk bir ravidir. 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr (409).

İbn Mes'ud, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#23,137
"Ademoğullarının amelleri her Pazartesi ve her Perşembe günü arz olunur. Allah, merhamet dileyenlere merhamet, mağfiret dileyenlere de mağfiret eder. Yalnız, dargın olanları, kinleri ile baş başa bırakır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12963 *Taberani ve Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Ali b. Zeyd el-Elhani vardır ki metruk bir ravidir. 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9776); Bezzar (2049). Bezzar demiştir ki: Bu hadis Abdullah'tan merfu olarak sadece bu isnadla rivayet edilir.

Ebu Sa'lebe'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,136
"Yüce Allah, Şaban'ın orta gecesinde kullanna bakar; mü'minlere mağfiret eder, kafirlere mühlet verir. Kin sahiplerini de, bu huylarını terk edinceye kadar öylece bırakır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12962 *Taberani rivayet etmiştir. 1 Senedinde Ahvas b. Hakim vardır ki zayıf bir ravidir. 1 Taberani, el-Mu' cemu '/-kebir (22/223).

Abdullah b. Amr, ResUlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu haber verdi:

#23,135
"Şaban'ın orta gecesinde (Berıit gecesinde) Yüce Allah yarathklanna bakar; şu iki kişi hariç bütün kullarını bağışlar: Kardeşine karşı bozuk yürek taşıyanla adam öldüren."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12961 *Hadisi Ahmed rivayet etmiştir. 2 Senedinde hadiste "gevşek" olan İbn Lehia vardır. Diğer ravileri güvenilir görülmüştür. 2 Ahmed (6642).

Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber'in (sallallahualeyhivesellem):

#23,134
"Şaban'ın yan gecesinde (Berat gecesinde) Yüce Allah, bütün mahlukatına muttali olur; şirk koşan kimseyle kardeşine kin taşıyan hariç, bütün mahlukahnı bağışlar" dediğini bildiriyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12960 *Hadisi el-Mu'cemu'l-kebir ile el-Mu'cemu'l-evsat'ta Taberani rivayet etmiştir. 1 Her ikisinin ravileri de güvenilir ravilerdir. 1 Taberan'i, el-Mu'cemu'l-keblr (20/108). Bak: es-Sahlha (1144).

Avf b. Malik dedi ki: Resülullah (sallallahualeyhivesellem):

#23,133
"Şaban'ın yarı gecesinde Yüce Allah, mahlakatına muttali olur; şirk koşan kimseyle kardeşine karşı içinde kin taşıyan hariç, onlann hepsini bağışlar" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12959 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 3 Senedinde Abdurrahman b. Ziyad b. En'um vardır ki Ahmed b. Salih onu güvenilir görürken çoğunluk ulema onu zayıf görmüştür. İbn Lehia da "gevşek" biridir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 3 Bezzar (2048). Bak: es-Sahfha (1563).

Ebu Hureyre dedi ki: Resülullah (sallallahualeyhi veseUem):

#23,132
"Şaban'ın on beşinci gecesinde (Berat gecesi) Allah, kullannı bağışlar. Müşrik ile muşahin'i (din kardeşine karşı kin besleyeni) bağışlamaz" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12958 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 2 Senedinde Hişam b. Abdirrahman vardır ki ben onu tanımıyorum. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 2 Bezzar (2046). Bezzar demiştir ki: "Bu rivayette Hişam b. Abdirrahman'a mutabaat edilmemiştir. Ondan da sadece Abdullah b. Galib rivayet etmiştir. Abdullah b. Galib, "sakıncasız" bir ravidir."

Hz. Ebü Bekir'in bildirdiğine göre Resıllullah (sallallahu aleyhi vesellem):

#23,131
"Yüce Allah, Şaban'ın yan gecesinde (Berat gecesi) dünya semıisma nüzul edip kullannı bağışlar; şirk koşan kimseyle din kardeşine karşı kin taşıyanı bağışlamaz" buyurdu

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 13 Hn: 12957 *Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. 1 Senedinde Abdulmelik b. Abdilmelik vardır ki İbn Ebi Hatim onu el-Cerh ve't-Ta'dil'de zikretmiş ve zayıf görmemiştir. Diğer ravileri, güvenilir kimselerdir. 1 Bezzar (2045). Bezzar demiştir ki: "Bu hadisin Ebu Bekir' den sadece bu kanaldan rivayet edildiğini biliyoruz. Bu hadis, Ebu Bekir dışındaki kimselerden de rivayet edilmiştir. Bunu rivayet edenlerin en allsi Ebu Bekir'dir. İsnadında birazcık bir şeyler vardır; ancak Ebu Bekir'in üstün kişiliği onu güzelleştirmektedir. Abdulmelik ise tanınan biri değildir. İlim adamları bu hadisi onun kanalıyla rivayet etmişlerdir."