Savaşlar Konusu


el-Müseyyeb b. Necebe naklediyor:

el-Hüseyn b. Ali'nin huzuruna girdik, şöyle dedi: Resulullah (sallallahualeyhivesellem) buyurdu ki: "Savaş hiledir.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 2034. Hadisi Ebû Ya'lâ, Bezzâr ve Taberânî rivayet etmişlerdir. Hadisin Enes'ten rivayet edilen bir şahidi vardır. Bunu Bûsîrî ifade etmiştir. Heysemî der ki: "Hadisin senedinde Hakîm b. Cübeyr vardır ki, bu zât metruktür." (Mecma 5/320)  (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Yûsuf b. Abdullah b. Selâm,

babasından Peygamber (saliallahu aleyhi vesd]em)'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Savaş hiledir.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 2035. Bûsîrî der ki: "Senedinde Hişâm b. Ziyâd vardır ki, bu zât zayıftır." Hadisin benzeri M. M. ez-Zevâid'dc geçmektedir. (5/320) (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Ümmü'1-Mutâ' el-Eslemiyye, Resûlullah (sallallahu aleyhi vedian) ile birlikte Hayber savaşında bulunmuştu. O anlatıyor:

"Eslem'liler Resulullah'a (sallallahu aleyhi veseliem) içinde bulundukları sıkıntıdan dolayı şikayet ettiler. Allah'ın Resulü (sallallahu aleyhi vesellem) insanlara seslendi ve hep birlikte kalktılar. Kaleye ilk saldıranlardan biri de Eslem'di. O gün Güneş batmadan Allah Teala bize Hayber'in fethini nasip etti."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 5 Hn: 4352. (el-Hârİs) Hayber, es-Sa'b b. Muâz'm Netât'taki kalesiydi. en-Nihâye'de denir ki: "Netât, Haybcr'de bir burç ya da kaledir," Bûsîrî der ki: "Bu hadisi Vâkıdî'den el-Hâris rivayet etmiştir. Vâkıdî, zayıf bir ravidir."

Hadis Sayfası
İbn Abbâs der ki:

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hayber günü ganimetlerden atlılara üç pay, yayalara bir pay dağıttı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 5 Hn: 4353. Bûsîrî der ki: "Bu hadisi zayıf bir senedle İbn Ebî Şeybe rivayet etmiştir. Senedindeki Haccac b. Artât, zayıf bir ravidir. Ancak hadisi destekleyen başka rivayetler vardır." (İbn Ebî Şeybe) 

Hadis Sayfası
Zübeyr anlatıyor:

"Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) Mekke'nin fethi günü Sa'd b. Ubade'nin bayrağını bana verdi. Böylece Zübeyr, Mekke'ye iki bayrak ile girdi."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 5 Hn: 4357. Heysemî der ki: "Senedinde Muhammed b. Hasan b. Zebâle vardır ki, gerçekten zayıf bir ravidir." (Mecnıa VI, 169) (Ebû Ya'lâ) 

Hadis Sayfası
Enes şöyle dedi:

"Resulullah (sallallahu aleyhi veseilem) Mekke'ye girince dört kişi hariç bütün insanların güvende olduğunu ilan etti."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 5 Hn: 4358. Bûsîrî, bu hadis hakkında bir değerlendirmede bulunmamıştır. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe)

Hadis Sayfası
Enes anlatıyor:

Resulullah (sallallahu aleyH veseUem) Mekke'yi fethettiği gün insanlardan dört kişi hariç herkesin güvende olduğunu ilan etti. Güvende olmayanlar Abdüluzza b. Hatal, Makis b. Sabaye, Abdullah b. Sa'd ve Ümmü Sare idi. Abdüluzza b. Hatal, Kabe'nin örtülerine bürünmüş halde öldürüldü. Ensar'dan bir adam Abdullah b. Sa'd'ı gördüğünde onu öldürmeyi adadı. Abdullah b. Sa'd, Osman'ın süt kardeşiydi. Osman, Abdullah b. Sa'd 1 Resulullah (saMahualeyhivesellem)'in yanma getirdi. Onu bağışlaması için aracılık etti. Ensarlı adam onu görünce kılıcını kuşanıp geldi, onu Resulullah'ın etrafında oturmuş, halkaya girmiş gördü. Resulullah'a (sallaUahu aleyhi veseilem) elini uzattı ve ona biat etti. Sonra da Resulullah (saMahualeyhi vesellem) Ensarı ye: "Adağım yerine getirmeni bekliyordum" dedi. Ensari: "Ya Resulallah! Senden çekindim. Bana bir işaret verseydin ya!" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hiçbir peygambere gizlice işaret etmek yakışmaz" dedi. Makis b. Sabaye'ye gelince; onun Resululiah'la (sallallahu aleyhi vesellem) birlikte olan bir kardeşi vardı, hataen öldürülmüştü. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) onunla birlikte Benu Fihr'den bir adamı gönderdi ki diyetini Ensari'den alsınlar. Ensar'dan diyeti alıp dönünce Benu Fihr'li adam uyudu. Makis adamın uyuduğu esnada üzerine sıçradı, bir taş alıp adamın başına vurdu ve onu öldürdü. Ardından şu beyitleri okudu: Çukurda yaslanmış olarak ölen kimse, insanın gönlüne şifa olur. Şan damarlarından akan kanlar onun elbiselerine bulamr. Onun ölümünden önce insanların gam ve kederleri artıyordu. Böylece bana yatakta yatmayı unutturuyordu. Ununla rinr kabilesini öldürdüm ve diyetini borçlandım, Direkler sahibi Neccar oğullarının süvarilerine... Onunla adağımı çözdüm ve intikamımı aldım. Putlara dönen ilk insan da ben oldum. Ümmü Sare ise Kureyş'in azatlı bir kölesiydi. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem/in yanma gelip ona bir ihtiyacını bildirdi; Allah'ın Resulü (sallaUahualeyhi vesellem) onun ihtiyacını giderdi. Sonra bir adam Ümmü Sare'nin yanma geldi ve onunla birlikte Mekke halkına bir mektup gönderdi. -Sonra da Hatıb b. Beltea'nın kıssasını anlattı-.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 5 Hn: 4359. Hadisi Taberânî tahrîc etmiştir. Heysemî der ki: "Senedinde Hakem b. Abdîlmelik vardır ki zayıf bir ravidir." (Mecma VI, 168) Ben derim ki: Aynı şekilde Beyhakî'nin de isnadında Hakem vardır. Beyitlerin tahrife uğrayan kelimelerinin düzeltilmesinde Zevâid'den istifade ettim. (Beyhakî, Dede)

Hadis Sayfası
Muhammed b. Abbâd b. Cafer anlatıyor:

Resulullah (sallahu aleyhi vesellem) Kureyş'lilere şöyle bir mektup gönderdi: "Sizler ya Benu Bekir ile olan anlaşmanızı bozup Huzaalı'larla dost olur ve anlaşırsınız, ya da size savaş ilan ederim." Bunun üzerine Karaza b. Abdiamr b. Nevfel b. Abdimenaf -ki o Muaviye'nin hısımı idi- şöyle dedi: "Bizler, Benu Bekir ile anlaşmalı kimseleriz. Onların öldürdüklerinin diyetlerini ödemeyiz. Bizimle beraberdirler. Onlarla olan anlaşmamızdan vazgeçmeyiz. Onlardan başka dinimizde kimse kalmadı. Fakat onlarla savaşmaya hazırız."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 5 Hn: 4361. el-Feth'deki İbn Âiz rivayetiyle gelen İbn Ömer hadisi bunu açıklar niteliktedir: ibn Ömer demiştir ki: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) üç şeyden birini tercih etmede serbest bırakmasın diye Hamza'yı göndermeden Kureyş'e savaş açmadı: Huzaa'lı maktulün diyetini ödemek, Bekr ile anlaşmayı bozmak veya eşit bir şekilde onlara davranmak. (VIII, 4) Bûsîrî der ki: "Bu hadisi mürsel olarak MÜsedded rivayet etmiştir/ (MÜsedded) Mürsel hadistir, isnadı sahihtir.

Hadis Sayfası