Nafile Namazlar Konusu


Sebre b. Ma'bed anlatmaktadır:

Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) ashabı bir bulut gördü ve "Ey Allah'ın Resullü! Bu, bulutun üzerimize yağmur yağdırmasını umuyorduk!!" dediler. Resulullah (sallallahualeyhi vesellem) de: "Bu bulut ancak gece yağmur yağdırmakla emrolunmuştur" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3298 *Hadisi Taberani, el-Mu'cemu'l-keblr'de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir olarak değerlendirilmişlerdir. ¹ ¹ Taberaru, el-Mu'cemu'l-keblr, no. 6556.

Hadis Sayfası
Muâviye el-Leysî'nin bildirdiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

"İnsanlık kıtlık yaşarlarda Allah onlara kendi katından rızık indirir. Sonra ize şu şu yıldız sayesinde yağmur yağdı diyerek şirk koşarlar. "

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 660. Bunu Ahmed b. Hanbel de rivayet etmiş olup ravileri güvenilir kabul edilmişlerdir. Bkz. Heysemî, II, 212. Bûsîrî demiştir ki: "Bunu et-Tayâlisî, ondan da Ahmed b. Hanbel hasen bir senetle rivayet etmiştir." (Ebû Dâvud et-Tayâlisî) 

Hadis Sayfası
Enes'in bildirdiğine göre

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ilk yağmur damlasıyla birlikte yağmurun altına çıkar ve izan (belaltı giysisi) hariç, bütün elbiselerini çıkarırdı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 661. Bûsîrî demiştir ki: "Bunu Ebû Ya'lâ, Yezîd er-Rakkâşî'nin yer aldığı bir senetle rivayet etmiştir." Müslim de Enes'ten şöyle dediğini nakletmiştir: "Üzerimize yağmur yağdı. Hemen Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) elbisesini sıyırdı ve vücuduna yağmur isabet etti..... (Ebû Ya'lâ) 

Hadis Sayfası
Câbir b. Semure demiştir ki:

Allah Resulü'nü (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyururken işittim: "Ümmetim hakkında üç şeyden endişe ediyorum: Yıldızlardan yağmur dilemek, sultanın zulmetmesi ve kaderi yalanlamak."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 662. Bunu Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya'lâ ve Bezzâr rivayet etmişlerdir. Senedinde yer alan Muhammed b. ei-Kâsım el-Esedî'yi İbn Maîn güvenilir kabul ederken Ahmed b. Hanbel yalancı olduğunu söylemiştir. Diğer hadis bilginleri ise zayıf kabul etmişlerdir. Bkz. Zevâid, VII, 203. Bûsîrî ise yorum yapmamıştır. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe)

Hadis Sayfası
Abbâs b. Abdülmutalib'in bildirdiğine göre Resûlullah (sallalbhu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Muhakkak ki Allah bu köyü şirkten temizlemiştir. Ne var ki yıldızlar onları saptırır, "

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 664. Bu iki hadisi Ebû Ya'lâ biri diğerini destekleyen iki senetle rivayet etmiştir. (Ebü Ya'lâ) 

Hadis Sayfası