Beş Vakit Namaz Konusu


Câbir bildiriyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bir gece yatsı namazını bekleyen ashabının yanma çıktı ve: "İnsanlar namazlarını kılıp yattılar. Siz İse yatsıyı bekliyorsunuz. Bilin ki, onu beklediğiniz sürece namazda sayılırsınız" buyurdu. Sonra da: "Eğer güçsüzün zayıflığı ve yaşlının ihtiyarlığı olmasaydı, mutlaka bu namazı gecenin yarısına kadar ertelerdim'1 buyurdu.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 275 Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. bkz. Mevâridü'z-Zam'nn, s. 91. Ben derim ki: İbn Ebî Şeybe, Ebû Muâviye'den ona mutâbi nakletmiştir. (21/40). Bunu İbn Hibbân Sahîh'inde Ebû Ya'lâ'dan nakletmiştir. Sa'dân b. Nasr da Ebû Muâviye Muhammed b. Hâzım'dan mutâbi olarak nakletmiştir. (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Abdurrahman b. Avf in naklettiğine göre Peygamber (salbllahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

"Araplar/Bedeviler namazınıza isim verme konusunda sakın size baskın gelmesinler. Zira bu namaz (yatsı) Allah'ın kitabında (işa/yatsı diye) geçmiştir. Yüce Allah buyurmuştur ki: Ve işa yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde Uç defa izin istesinler. Bunlar, sizin için üç mahrem vakittir Bedeviler onu sadece develeri ve onların sağımları için ateme diye isimlendirirler.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 276 Nûr sûresi. 58 Yani onlar develerini o vakitte sağarlar ve o vaktin ismiyle bunu isimlendirirler. Gecenin bir kısmı geçince denir. Deve yatsı vakti sağıldığmda denir. Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Bkz. Zevâid (I, 314). Heysemî demiştir ki: Senedinde ismi zikredilmeyen bir raviden başka bir de benim tanımadığım Gaylân b. Şurahbîl vardır. Geri kalan ravileri güvenilir kimselerdir." Bûsîrî dedi ki: "Bunu Ebû Ya'lâ, ravilerinden birinin bilinmemesi sebebiyle zayıf bir senetle nakletmiştir," (Müsedded)

Hadis Sayfası
Enes der ki:

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yatsı namazından Önce uyumayı ve ondan sonra (yani yatsıdan sonra) oturup sohbet etmeyi yasaklamıştır.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 277 Tabiînin tanınmaması sebebiyle Bûsîrî senedini zayıf saymıştır. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe) 

Hadis Sayfası
Kebşe binti Ka'b demiştir ki:

Ben yatsıdan önce yatardım. Kamet sesini duyunca kalkıp namazı kılardım. Sonra bana bunun mekruh olduğu haberi ulaştı. Meseleyi Enes b. Malik'e sordum. O da mekruh görerek Yatsıdan önce uyuma!" dedi. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesdlem) şöyle buyurdu: "Namazını vaktinde kılmaya (devamlı dikkat etmek) ailesine ve malına (dikkat etmekten) daha zordur. " (Ahmed b. Men?) Talk bildiriyor: Resulullah (saMlahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: ''Namazlarını vaktinde kılmaya (özen göstermek); kişiye, ailesine ve malına (Özen göstermekten) daha faziletlidir." Mus'ab b. Sa'd der ki: Babama dedim ki: "Babacığım! 0nlar ki namazlarından gafildir ayetini [237] gördün mü? Hangimiz gafil değiliz ki? Hangimiz neisine yan çıkmıyor ki? (Aklımıza bir şeyler geliyor)" Şu cevabı verdi: "0 öy.e değil. Eğlence ile boş vakit geçirip vaktini boşa harcanması (ifade ediliyor)." Diğer bir rivayette şöyle geçmektedir: Babama sordum: "Namazlarından gafildirler/ sehvederler  (buyuruluyor) Bizden birimiz (namazda) kendi kendine konuşmak suretiyle şehvet miyor/ gafıl olmuyor mu?" Sa'd: "Hepimiz bunu yapmryor muyuz?! Asıl sahi/ gafıl olan şöyle şöyledir... dedi. (Ebu Ya'la) Sa'd b. e. Vakkas, Fesulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e (Maun 5'te geçen) "Namazlarından gafillerdin (anlamını) sordu. Şu cevabı verdi: "Namazlarını vaktinde kılmayanlar." Enes'in naklettiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Benden sonra namazlcrı vaktinde kd(dır)mayan fasık imamlar olacak. Eğer böyle yaparlarsa, siz nanazınızı vaktinde eda edin. Onlarla beraber ise nafile olarak namaz kılın." Horoz Edinmek  Ubeyde el-Yezeni der ki: ResuluUah (sallallahu aleyhi vesellem) beyaz horozu severdi. Beslemeyi de emrederdi. Buyurdu ki: "O, namazı haber verir. Uyuyanları uyandırır. Ötüşü ile cinleri kovar. " Zeyneb der ki: Hz. Âişe, namaz vaktinde ve sahur için uyandırsın diye bir horoz edindi.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 278 Bûsîrî "Kavileri güvenilir kimselerdir" demiştir. Mâûn s. 5 . Mâûn 5 (Ebı Ya'lâ) (Müsedded)

Hadis Sayfası
Urve der ki:

Müminlerin annesi Âişe bedevilerin dteme diye isimlendirdikleri yatsıdan sonra benim konuştuğumu duymuş. Biz, onunla aramızda hurma dalları bulunan bir odadaydık. "Ey Urvecik (Ureyya) -veya Urve- nedir bu gece sohbeti? Ben, Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) ne yatsı namazından önce uyuduğunu, ne de yatsı namazından sonra oturup sohbet ettiğini gördüm: Ya uyur,, dinlenirdi. Ya da namaz kılar, sevap kazanırdı" dedi.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 279 Metin, Zevnid ve (Mervezî'nin) Ktyâmü'l-leyl'ine göre tashih edilmiştir. Bûsîrî demiştir ki: "Ravileri güvenilir kimselerdir." Aynı hadisi İbn Hibbân da Ca'fer b. Süleyman yoluyla Hİşam b. Urve'den, o da babasından başka bir ifadeyle kısa olarak nakletmîştir. Bkz. Mevnridü'z-Zam'ân, s. 91. Heysemî demiştir ki: "Ravileri Sahîh'in ravileridir. (I, 314). Beyhakî de rivayet etmiştir. (I, 452). (ibn Ebî Ömer)

Hadis Sayfası
Hz.   Âişe'nin   naklettiğine   göre   ResûluUah   (sallallahu aleyhi vesellem):

Yatsıdan önce uyuyanı, uyku tutmasın!" diye beddua etmiştir.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 1 Hn: 282 Bezzâr, Âişe'den merfû olarak şu ifadelerle nakletmiştir: "Kim yatsıdan önce uyursa, Sizlerini uyku tutmasın." Bkz. Zevâid, I, 314.  (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe)

Hadis Sayfası