Ticaret Konusu


(Said) İbn Müseyyeb rahimullah'dan:

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladı."

Muvatta, Büyû: 64, 66; Şafi, El Um Hn: 935; Darekutni, Sünen Hn: 3038; Beyhaki, Süneni Sağir Hn: 1956

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

Hadis Sayfası
Enes, Resûlullah (sallallahualeyhiveseîlem)'in şöyle buyurduğunu nakleder:

"Allah'ın nimetlerine karşı iyi davranın ve onları ürkütmeyin; zira Allah'ın nimetleri bir topluluktan çekip giderse bir daha geri gelmez."

İbn Hacer, Metalibul Aleyi Cilt 3 Hn: 2623 Heysemî der ki: "Senedinde Osman b. Matar vardır ki, bu zât zayıftır." (Mecma 8/195) (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Muhammed b. Yezîd el-Vâsıtî ve Yezîd b. Hârûn naklediyor:

Bize Hişam ed-Destüvai bu hadisi nakletti, ancak isnadında Halid'den söz etmedi, sadece kılıçların süslenmesinden bahsetti.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2234 (Ahmed b. Menî')

Hadis Sayfası
Ebû Hâcib, Ğifâr kabilesinden bir sahabiden naklediyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) tahta oyuk veya ziftli kap, kabak oyuk ve yeşil testi içine kurulan şırayı yasaklamıştır.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1763. Heysemî der ki: "Hadisi Taberânî rivayet ermiştir ve râvileri (Ebû Hâcib hariç ki o a güvenilirdir) Sahih şartlarına uygundur." (Mecma 5/61) (Müsedded ve Ebû Ya'lâ) 

Hadis Sayfası
Ebû Mûsâ der ki:

ResuluUah (sallallahu aleyhi vesellem)'in oruç olmadığı anı kollayıp O'na testi şırası getirdim. ResuluUah (sallallahu aleyhi vesellem) ondan alıp ağzına, yaklaştırdığında şıranın köpürdüğünü gördü ve: "Şunu al, dök, zira bu, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kişinin içeceğidir. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1765. Velîd b. Müslim'in müâellis bir râvi olmasına binaen Bûsîrî isnadını zayi/kabul eder. Heysemî der ki: Hadisi Bezzâr ve Taberânî rivayet etmişlerdir, senedinde Mûsâ b. Süleyman b. Mûsâ vardır ki, Ebû Hatim onu güvenilir kabul eder, diğer râvileri de güvenilir kimselerdir.  (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Ebû   Hureyre,   

Resulullah   (sallallahu aleyhi vesellem)'e   bir   testi   şıra getirdiğini  ve  Allah'ın  Resulü'nün  kendisine  yukarıdaki  sözün  aynısını söylediğini nakleder.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1766. Aynı şekilde el-Velîd'in müdellis râvi olmasına binânen Bûsîrî hadisi zayıf kabul etmiştir. (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
el-Eş'as b. Umeyr el-Abdî, babasından naklediyor.

Peygamber (sallallahu aleyhi vesdaaj[e Abdülkays kabilesinden bir heyet geldi. Görüşmeden sonra aynlmak istediklerini birbirlerine: Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'den bir çok şey sorup cevabını aldınız. Ona şırayı sorun." Gelip: "Ya Resulallah! Biz kirli bir çevrede oturuyoruz, bize şıradan başkası iyi gelmez" dediklerinde ResuluUah (sallaliahu aleyhi vesellem): "Ne içiyorsunuz?1' diye sordu. Onlar da: "Hurma veya üzümden yapılan şıra" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Hangi kap İçerisinde yapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da: "Tahta oyuk içerisinde yapıyoruz" dediler Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhiveseEem): "İçmeyin!'1 dedi. Resulullah (sallalbhualeyhivesellemj'in yanından çıkıp gittiler ve birbirlerine: "Allah'a yemin olsun ki, bu durumu insanlarımıza anlatmayın!" dediler. Tekrar dönüp Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e meseleyi bir daha dile getirdiler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) de aynı cevabı verdi. Sonra tekrar dönüp Resulullah (sallallahu aleyhi veseliem)'e geldiler. O da onlara şu cevabı verdi: "Tahta oyuk içindeki şırayı içmeyin ki, sarhoş olup içinizden birisi kıyamet gününe kadar topal kalacak şekilde amca oğlunu vurmasın" Bunun üzerine gülüşmeye başladılar. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Neye gülüyorsunuz?" diye sordu. Onlar da şu cevabı verdiler: "Ya Resulallah! Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, biz tahta oyuktan şıra içip sarhoş olmuş ve birbirimizle kapışmıştık; şu zat da kıyamete kadar topal kalacağı bir darbe yemişti."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1766M. Bûsîrî der ki: Ondan da Ebû Ya'lâ rivayet etmiştir. Aynı zamanda hadisi Ahmed, muhtasar olarak rivayet etmiştir. İbn Hibbân, Sahîh'inde Ebû Saîd el-Hudrî hadisinden rivayet etmiştir. Heysemî derki: "Hadisi Taberânî de tahrîc etmiştir. Eş'as b. Umeyr adlı 2âtı tanımıyorum, ayrıca senedinde Atâ b. es-Sâ'ib vardır." (Mecma 5/61) (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe) 

Hadis Sayfası
el-Eşec el-Asarî, Abdülkays kabilesinden bir grup insanla Hz. Peygamber'i (saHallahu aleyhi vesellem) ziyaret etmek üzere gitti.

Medine'ye vardıklarında develerinden iner inmez, üzerlerindeki yolculuk elbiseleriyle Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) yöneldiler. el-Asari ise, hem kendi devesini, hem de arkadaşlarının develerini bağladıktan sonra heybesinden elbiselerini çıkarıp Hz. Peygamber (saMlahu aleyhi vesellem)'in önünde giyindi. Sonra O'na gidip selam verdi. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) onlara şöyle buyurdu: "Ey Abdülkays topluluğu! Yüzlerinizin renginin değiştiğini görüyorum, nedendir?" Onlar da: "Ey Allah'ın Peygamber! Biz kirli bir çevrede oturuyor ve adeta iç organlarımızı paramparça eden şıra içiyorduk. Siz bize şırayı yasaklayınca biz de vazgeçtik, yüzümüze yansıyan budur." Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Şıranın içine konduğu kaplar hadd-i zatında bir şeyi helal ya da haram kılmaz, ancak sarhoşluk veren her şey haramdır. İçki içip arkasından sarhoş olmanız ve birbirlerinizle didişmeniz sonucunda birbirinizin üzerinize atlayıp kılıçla arkadaşınızı vurmanız ve bacağım kesmeniz uygun bir hareket değildir." Topluluk içerisinde böyle bir duruma maruz kalan bir topal da vardı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1767. Bûsîrî der ki: "Hadis İbn Hibbân, Sahîh'inde Ebû Ya'lâ'dan rivayet etmiştir." Heysemî der ki: "İsnadında el-Müsenna b. Me'vâ Ebûl-Münâzil vardır ki, onu İbn Ebî Hatim anmış, ancak hakkında ne zayıf, ne de güvenilir değerlendirmesi yapmamıştır. Diğer râvileri güvenilirdir." (Mecma 5/64) (Ebû Yala) 

Hadis Sayfası
Katâde naklediyor: Enes'e testi şırasını(n hükmünü) sordum. Bana:

"Peygamber (sallallahu aleyhi vesellemi'den hakkında herhangi bir şey duymadım" cevabını verdi. Enes de ondan hoşlanmazdı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1768. Bûsîrî derki: "Bu hadisi Tayâlisi ve Ebû Ya'lâ râvileri güvenilir bir senetle rivayet etmişle'rdir." Heysemî der ki: "Ricali Sahih ricaline uygundur." (Mecma 5/61) (Ebû Dâvud et-Tayâlisîve Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası