Yemek Konusu


Huzeyme b. Cez’i (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

“Rasulullah (s.a.v.)’e sırtlan eti yemenin hükmünü sorduğumda: “Sırtlan eti yiyen var mı?” buyurdular. Sonra kurt eti yemenin hükmünü sordum: “Hayırlı kimseler kurt eti yer mi?” buyurdular.

Tirmizi, Etime 5 Hn;1792- İbn Mâce: Sayd: 14 Tirmizî: Bu hadisin senedi sağlam değildir. Bu hadisi sadece İsmail b. Müslim’in, Abdulkerim’den ve Ebû Ümeyye’den rivâyeti olarak bilmekteyiz. Bazı hadisçiler İsmail ve Abdulkerim hakkında söz etmişlerdir. Ebû Ümeyye = Abdulkerim b. Kays b. Ebî’l Muhârik’tır. Abdulkerim b. Mâlik el Cüzerî ise güvenilir bir kimsedir.

“سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ؟ فَقَالَ: أَوَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟”

Hadis Sayfası
Ebû Matar der ki:

Camiden çıktım, bir de baktım ki arkamdan birisi sesleniyor. "Bu kim?" dedim. Bana: "Ali'dir" dediler. Peşinden yürüdüm, balıkçılar çarşısına geldi ve: "Bizim çarşımızda su yüzüne çıkan ölmüş balıklar satılmaz" buyurdu.  

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2292 Bu hadis "Alışveriş" bölümünde 1362 no'da zikredildi. Bûsîrî hadisin senedini zayıf olarak değerlendirmiş ve Ebû Hâtim'den naklen şunları söylemiştir: "Ebû Matar meçhul bir râvidir." (2/118) (İshâk)

Hadis Sayfası
İbn Abbâs naklediyor:

Resuiullah (saMahu aleyhi vesellem) ile beraber teyzem Meymune'nin evine girdik. Teyzem: "Sana Ümmü Atik'in torununun hediye ettiği bir şeyi ikram edeyim mi?" dedi. Ardından közde pişirilmiş bir keler getirdi. Resulullah (sallallahu aleyhi veseüem) onu gördüğü zaman üç defa tükürdü, ondan yemedi, ancak bizim yememizi emretti....

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2294 Bûsîrî der ki: "Hadisi el-Humeydî ve îbn Ebî Ömer aynı lafızla rivayet etmişlerdir, isnâdları, Ali b. Zeyd b. Cud'ân'a dayanmaktadır ki, bu zât zayıftır. Hadisi aynı şekilde Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî Amdu'l-yevm ve'l-leyl kitabında muhtasar olarak rivayet etmişlerdir. (2/47) Bkz. el-Humeydî, Müsned (1/226). (el-Humeydî)1 Hadisi Ahmed, Ebû Dâvud ve daha başka muhaddisler Ali b. Zeyd tarikiyle tahrîc etmişlerdir, rivayetlerinde bu ilave yoktur.

Hadis Sayfası
Ebû Umâme der ki:

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Hayber günü evcil merkeplerden ve yırtıcı hayvanlardan azı dişli olan hayvanları yememizi yasakladı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2295 Taberânî, Ebû Umâme'den benzer bir rivayet nakletmiştir. Heysemî der ki: "Senedinde Leys b. Ebî Süleym vardır, bu zât güvenilir kimsedir. Ancak müdellistir. Diğer râvileri güvenilir kimselerdir." {Mecma 4/40) Bûsîrî, hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe) 

Hadis Sayfası
Bedir gazvesine iştirak eden Ebû Salît naklediyor:

Biz Hayber'de iken Resulullah (salb]lahua]eyhivesel]em)'in, merkeb eti yenmesini yasaklayan emri geldi. O an kazanlarımız merkep etiyle kaynıyordu, hepsini ters yüz edip döktük.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2297 Bûsîrî der ki: "Hadisi Anmed de rivayet etmiştir, râvileri güvenilir kimselerdir. (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe)

Hadis Sayfası
Bekr b. Abdullah el-Müzenî kavminden bir adamdan naklediyor:

O zat Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem)'e evcil merkeplerin etinin yenilip yenilmeyeceğini sordu. Kendilerine özel bir durumu dile getirdikten sonra Resulullah (saüallahu aleyhi vesellem) onlara yenmesi konusunda ruhsat verdi.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2298 Bûsîrî, hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. (İbn Ebî Ömer) 

Hadis Sayfası
Câbir   naklediyor:   

Resulullah   (sallallahu aleyhi vesellem)  pislik  yiyen hayvanın etinin yenmesini ve sütünün içilmesini yasakladı.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 3 Hn: 2299 (Ebû Bekir b. Ebî Şeybe)

Hadis Sayfası