İçecekler Konusu


Ebû Tevbe el-Basrî der ki:

İbn Ömer'in şöyle dediğini işittim: İçkiyle ilgili üç ayet nazil oldu, ilk inen: "Sana içkiyi ve kuman sorarlar..." ayetidir.[78] Bunun üzerine: "İçki yasak kılındı" denilmeye başladı. İnsanlar: "Ya Resulallah! Bizi bırak da Allah Teala'nın buyurduğu gibi içkiden yararlanalım" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) ise sustu. Daha sonra: "Sarhoş iken namaza yaklaşmayın ayeti nazil oldu. Yine insanlar: "Artık içki haram kılındı" demeye başladılar. "Ya Resulallah! Namaz esnasında içmeyeceğiz deyince Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) yine sustu ve bir şey söylemedi. Arkasından: "Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir, bunlardan uzak durunuz  ayeti nazil olunca Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem): "Artık içki (kesin olarak) haram. kılındı" buyurdu. Daha sonra bir adama Şam'dan tulumlar dolusu şarap geldi, Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem), Ebu Bekir ve Ömer'le beraber kalkıp.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1773. Bakara sur. 2/219. Nisa sur. 4/43. el-İthâfta: "Namazdan önce içeceğiz" şeklinde yer almaktadır. Mâide sur. 5/90 Bûsîrî der ki: "Hadisi Tayâlisî, Muhammmed b. Ebî Humeyd'den rivayet etmiştir ki, bu zât zayıftır." Aynı şekilde hadisi Ahmed, İbn Hibbân (Sflftfa'inde), Ebû Dâvûd ve İbn Mâce muhtasar olarak rivayet etmişlerdir. (Ebû Dâvud et-Tayalisî)

Hadis Sayfası
Abdullah b. Amr, Resûlullah (sallallabu aleyhi veseUemj'in şöyle buyurduğunu nakleder:

"İçki içen puta tapan gibidir, içki içen Lat ve Uzza'ya tapan gibidir."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1777. Bûsîrî der ki: Hadisi el-Hâris, Halîl b. Zekeriya'dan rivayet etmiştir ki, bu zât zayıftır. Aynı şekilde Bezzâr hadisi muhtasar olarak rivayet etmiştir, senedinde Fıtr b. Halîfe vardır ki, bu zât güvenilirdir. Heysemî bu zat hakkında cerh kabilinden bazı şeyler söylemiştir. Ancak bunlar, güvenilir oluşuna zarar vermeyecek niteliktedir. (Mecma 5/70) (el-Hâris)

Hadis Sayfası
İbn Ömer, Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem/in şöyle buyurduğunu nakleder:

"Â7m az olsun, çok olsun içki içerse, kıyamet günü Allah Teala ona cehennemdeki kaynar sudan içirecektir. "

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1778. Bu ikisi ile ilgili olarak Bûsîrî herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. Heysemî der ki: "Hadisi Bezzâr rivayet etmiştir ki, senedinde Yezîd b. Ebî Ziyâd vardır ve zayıftır." (Mecma 5/71) (Ahmed b. Menî' ve Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Ebû Saîd el-Hudrî, Resûlullah (sallallahu alhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu nakleder:

"içkiden vücudunda bir şey kaldıkça/var oldukça Allah, içki içenin namazını kabul etmez."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1779. Bûsîrî, hakkında herhangi bir değerlendirme bulunmamıştır. (Abd b. Humeyd) 

Hadis Sayfası
İyâz b. Ganem, Resûlullah (saüallahualeyhivesel]em.)'in söyle buyurduğunu işitmiştir:

"Kim içki içerse Allah Teala kırk gün namazını kabul etmez, o hal üzere ölürse cehennemliktir. Şayet tövbe ederse, Allah Teala tövbesini kabul eder. Ardından ikinci kez içerse yine Allah Teala kırk gün namazını kabul etmez. Bu hal üzere ölürse yine cehennemliktir. Şayet tövbe ederse, Allah Teala tövbesini kabul eder. Bundan sonra üçüncü kez veya dördüncü kez içerse ona cehennem halkının irin suyunu içirtmek Allah 'a vacib olur. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1780. Bu hadisi Ebû Ya'lâ, el-Müsennâ b. es-Sabbâh'm zayıf oluşun binaen zayıf bir senetle rivayet etmiştir. Heysemî der ki: "Hadisi Taberânî rivayet etmiş olup senedinde el-Müsennâ adlı bir râvi vardır. Bu râvi metrûkiur. Husayn b. Nümeyr bu zâtı güvenilir addederken, hadisçilerin çoğunluğu onu zayıf kabul eder." (Mecma 5/70). (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Sehr b.   Havşeb,  

İbn  Abbas'dan  bu  hadisin  benzerim  rivayet etmiştir.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1781. Heysemî der ki: "Bu hadisi Taberânî rivayet etmiş olup senedinde Şehr b. Havşeb vardır. Hadisi hasendir; fakat bu hadiste zaaf mevcuttur." (Mecma 5/71).  (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Osman b. Ebi'l-Âs, Resûlullah (sallahu aleyhi veellem)'in şöyle buyurduğunu nakleder:

"Zina çocuğu, anne-babasına isyan eden ve içki tiryakisi olan cennete girmeyecektir." O'na: "Ya Resulallah! İçki tiryakisi olmanın ölçüsü nedir?" diye sorulduğunda şu cevabı verdi: " Üç yıl, her yıl bir defa. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1782. Bûsîrî, hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır.  (Ebû Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Enes, Resûlullah (saDallahualeyhivesellem)'in şöyle buyurduğunu.pakleder:

"Kim dünyadan sarhoş ayrılırsa, mezara sarhoş olarak sokulur/ girer, aynı şekilde mezarından sarhoş olarak diriltilir ve sarhoş olarak ateşe atılması emredilir. Orada sarhoş (sekran) diye bir dağa atılacaktır ki o dağda irin ve kan akan bir pınar vardır, yer gök sürdükçe yemekleri ve içecekleri o irin ve kan olacaktır. 

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1783. Bûsîrî der ki: "Bu hadisi el-İsbâhânî de tahrîc etmiştir." Bûsîrî, isnadı hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır. (Ebü Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Süfyân b. Vehb el-Havlânî bildiriyor:

Şam'da Ömer b. el-Hattab ile beraberdim. Müslümanların himayesinde yaşayan zimmiler Hz. Ömer'e şöyle dedi: "Siz bizden bütün Müslümanlara bal temin etmemizi istediniz. Ancak biz bal bulamıyoruz." Bunun üzerine Hz. Ömer: "Müslümanlar daha önce yaşamadıkları bir bölgeye gittiklerinde oranın saf suyunu içmek onlara ağır gelir. Bu anlamda midelerini ıslah edecek başka bir şey içmeleri gerekir" dedi. Onlar da: "Yanımızda üzümden yaptığımız bala benzer bir içecek var" deyince Ömer: "Getirin bakalım" dedi ve parmağını kabın içine batırıp onu bal gibi yukarıya çekmeye başladı. "Develere sürülen katran gibi sanki" dedi ve su getirilmesini istedi. Üzerine su döküp karıştırdı, içip arkadaşlarına içirdikten sonra: "Ne kadar hoş!" dedi ve: "Bunlardan Müslümanlara tedarik edin!" talimatını verdi. Zimmiler de bu içeceği Müslümanlara temin ettiler ve bir süre onu içtiler. Daha sonra bir adam bu içecekten sarhoş oldu. Müslümanlar kalkıp ayakkabılarıyla adamı dövdüler ve "Sarhoş olmuş!" demeye başladılar Adam da: "Beni öldürmeyin, Allah'a yemin olsun ki, Ömer'in bize tedarik ettiği içecekten başka bir şey içmedim" deyince Ömer kalkıp şöyle bir hutbe irad etti: "Ben beşerim, ne bir helal emredebilir, ne de haram kombilinin. Kendisine vahiy inen Resulullah (sallallahu aleyhi veselkm) bu dünyadan göçüp gitmiş, vahiy de sona ermiştir" dedi ve elbiselerini silkeleyerek: "Haram olan bir şeyi size helal kılmaktan Allah'a sığınırım, onu bir daha içmeyin, ben insanların buna alışmalarından korkuyorum. Zira Resulullah (salMahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu işittim: Her sarhoşluk veren her şey haramdır. Artık onu bırakın." Daha sonra Muaviye geldi, o içeceğin tatlı olanını içti.

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1784. Bûsîrî der ki: "Hadisi İshâk rivayet etmiştir ve lafız ona aittir. Ebû Ya'lâ ise muhtasar olarak rivayet etmiştir. Her ikisi de, Abdurrahman el-İfrîkî'nin zayıf olmasına binaen hadisi zayıf bir senetle tahrîc etmişlerdir," Heysemî der ki: "Bu râvîyi muhaddislenn çoğunluğu zayıf kabul ederken, bazıları onu güvenilir kabul ederler. {Mecma 5/56). el-Heysemî, Ebû Ya'lâ gibi hadisin merfu olan kısmını irâd etmekle yetinmiştir. (Ishâk)

Hadis Sayfası
Süfyân b. Vehb el-Havlânî, Ömer b. el-Hattâb'm söyle dediğini nakleder:

Resuiullah (sallallahu aleyhi veseUemin şöyle buyurduğunu işittim: "Her sarhoşluk veren şey haramdır."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1785. (Ebü Ya'lâ)

Hadis Sayfası
Sa'd b. Ebî Vakkâs şöyle der:

"Ben size çoğu sarhoşluk veren şeyin azını da yasaklıyorum."  

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1786. Bûsîri der ki: Hadisi İshâk sahih bir senetle hem mevkuf, hem de merfû olarak nakletmiştir. el-Hâfız şöyle der: "Bu hadisi Saîd b. Ebî Meryem, Muhammed b. Ca'fer'den merfû olarak nakletmiştir. el-Velîd b. Kesîr, ed-Dahhâk'tan böyle rivayet etmiştir, isnadı da sahihtir. (Ishâk)

Hadis Sayfası
Safvân b. Muhriz der ki:

(Ebu Musa) el-Eş'ari, Basra minberinden irad ettiği hutbesinde şöyle dedi: "Medine'de haram kılman içki, yaş ve normal hurmadan imal edilen içki idi."

İbn Hacer, Metalibul Aliye Cilt 2 Hn: 1787. Bûsîri Ali. b. Zeyd b. Cud'ân'm zayıflığından dolayı hadisin isnâdmı zayıf kabul eder. (Ebû Dâvud et-Tayalisî) 

Hadis Sayfası