Kıyamet Konusu


Ebü Hureyre, ResO.lullah'ın (sa1Iallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu nakleder:

"Yeryüzü, bakire kızın (sancılanıp) sıçraması gibi sıçrayıp sizi sarsacaktır."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18313 *Bezzar rivayet etti. Ravileri güvenilirdir. 1 1 Bezzar (3428) rivayet etti.

Hadis Sayfası
Ebu Said el-Hudri, Resftlullah'ın (sallallahu aleyhi veselleın) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

"Toprak, insanın kuyruk sokumu dışındaki her tarafını yiyecektir." Resulullah' a (sallallahu aleyhi vesellem): "Ya Resulallah! Bu neye benzer?" diye sorulunca, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "O hardal tanesi gibidir. (Kıyamet günü) tekrar ondan çıkanlacaksınız" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 18 Hn: 18314 *Ahmed rivayet etti. İsnadı hasendir.1 1 Ahmed (3/28), Ebu Ya'Ia rivayet etti. (1382) İkisinde de İbn Lehla ve Derrac vardır ve il

Hadis Sayfası